Skatteavdrag för hushållstjänster m.m.

Motion 1993/94:Sk334 av Karin Pilsäter (fp)

av Karin Pilsäter (fp)
Alltför länge har vi accepterat kvinnors dubbelarbete
med följd att kvinnors stress och ohälsa ökat markant.
Många kvinnor har en oerhört tung vardag och deras
möjligheter att avancera fryser inne. Vägen till ökad
jämställdhet måste börja i hemmen. Det ojämställda
vardagslivet påverkar kvinnors möjlighet både till yrkesliv,
karriär och god hälsa.
Den förda pigdebatten har rört upp många känslor.
''Pigorna'' påminner oss om ett gammalt klassamhälle som
nästan ingen vill ha tillbaka. En liberal huvuduppgift är
istället att verka för ett jämlikt och jämställt samhälle.
Men att därför kategoriskt avfärda förslag som skulle
göra det lättare för hushållen att köpa tjänster är att köra
huvudet i sanden, att blunda för hur det ser ut i verkligheten
och vilka behov och önskemål som kvinnor faktiskt har.
Ingen tycker att det är konstigt att lämna sin tvätt till
kemtvätten eller att äta färdiglagad mat eller att lämna in
bilen på verkstad. Det är inte ens konstigt att ta hem en
hantverkare för att reparera diskmaskinen eller måla om.
Varför skulle det då vara så märkvärdigt att betala någon
för att utföra vissa andra tjänster i eller för hemmet? Kan
det hänga ihop med att de är traditionellt kvinnliga
uppgifter?
Professionaliteten och yrkeskunnandet blir inte mindre
bara för att jobbet utförs inom hemmets väggar. Att köpa
hushållstjänster måste bli rumsrent.
Det är uppenbart att en möjlighet skulle öppnas för fler
om det blev billigare, genom att viss hemservice betraktades
som utgifter för inkomstens förvärvande -- på samma sätt
som för resor till och från jobbet -- och därför fick dras av i
deklarationen.
Riksdagen införde i våras ett skatteavdrag för
privatpersoner när professionella hantverkare anlitas för
reparationsarbeten på villor. I praktiken innebär det att
män får avdrag för att anlita andra män att utföra typiska
manliga hemuppgifter. När diskussionen om det avdraget
fördes startade minsann ingen drängdebatt.
Motiven för att införa avdrag för reparationsarbeten på
bostäder motiveras utåt helt av arbetsmarknadsskäl.
Arbetslösheten bland byggnadsarbetare är förfärande hög.
Samtidigt vet vi att den ''svarta'' sektorn i denna bransch
ökar. För att stävja detta infördes, under en begränsad
period, ett begränsat avdrag på skatten för den som anlitar
en hantverkare.
Avdrag får numera alltså göras för att anlita snickare och
målare att snygga upp huset på utsidan, men inte att få huset
snyggt och rent på insidan. I de allra flesta hushåll har
kvinnan huvudansvaret för städning, tvätt, strykning,
matlagning m m, sådant som måste utföras kontinuerligt.
Med hjälp av de tjänster som utförs av kvinnor (och män) i
professionella städfirmor, tvättinrättningar och andra
möjliga småföretagare skulle livet kunna bli lite enklare
samtidigt som arbetstillfällen skapas och kvinnligt
småföretagande stimuleras.
Genom införande av ett tillfälligt avdrag kan tillkomsten
av sådana tjänsteföretag stimuleras, en ökad efterfrågan ger
även bättre kundunderlag för dem som vill starta
tjänsteföretag riktat mot hemtjänstberättigade. Detta
skulle i sin tur underlätta valfrihetssträvandena för våra
äldre och handikappade.
En avdragsrätt, eller annan ekonomisk stimulans skulle
även bidra starkt till att få bort den misstänksamma
inställning som idag visas gentemot de kvinnor som vill ha
hjälp med tungt eller svårt hushållsarbete.
Detta förslag handlar om att uppmuntra
professionalitet, och är därför rena motsatsen till de förslag
som lagts fram om stimulering av tjänstesektorn genom
extra låga inkomstskatter och löner för ungdomar (eller
andra).
Detta är självklart inget som löser arbetslöshetskrisen.
Det kan dock skapa ytterligare en del arbetstillfällen, och
samtidigt medverka till att höja statusen på denna typ av
arbetsuppgifter.
Vi har fått en teoretisk pigdebatt, vill man eller vill man
inte ha tillbaka pigorna? Men under detta finns en faktisk
verklighet, ett pigproblem. Idag arbetar många kvinnor,
ofta invandrare, i andras hem svart. Utan några rättigheter,
utan makt, utan skyddsnät. Det är en verklighet som borde
försvinna. Detta förslag är en metod.
Det finns för närvarande en utredning som har att pröva
förutsättningar för expansion av privat tjänsteproduktion.
Denna bör få i tilläggsdirektiv att se över möjligheterna till
att expandera den tjänstesektor som kvinnor behöver,
använder och är verksamma inom på ett professionellt sätt,
vid sidan av de aspekter man fått att arbeta med. Som
tillfällig hjälp bör dock ett avdrag omedelbart införas som
parallell till reparationsavdraget.
Detta kostar givetvis en slant i uteblivna skatteintäkter,
även om givetvis en del återvinns i form av skatteinkomster
från de tjänsteproducenter som kommer igång.
Ett sätt att finansiera kan vara att förmånsbeskatta de
parkeringsplatser som många arbetsgivare förser sina
(förmåns-)bilinnehavande anställda med. I Stockholms
innerstad är denna förmån värd åtskilliga hundralappar
varje vecka och skulle ge skatteinkomster samtidigt som det
vore miljömässigt korrekt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att ett avdrag införs för
hushållstjänster motsvarande det avdrag som redan införts
för reparationsarbeten i bostaden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tilläggsdirektiv till utredningen
om förutsättningar för expansion av privat
tjänsteproduktion vad gäller frågan om kvinnors
tjänsteproduktion,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förmånsbeskattning av fri
parkering vid arbetsplatsen.

Stockholm den 24 januari 1994

Karin Pilsäter (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)