Skarven

Motion 2018/19:1683 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa allmän jakttid på skarv och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en översyn av EU:s art- och habitatdirektiv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skarven har under många år ökat lavinartat och är idag den vanligaste fågeln i vissa områden. Skarven lever på många sätt i konflikt med människan inte bara i kust- och skärgårdslandskapet utan även i många insjöar. De förstör fiskeutrustning för stora belopp och äter vissa år upp stora delar av öringsföryngringarna. Utöver påverkan på fiskenäringen åsamkar de även stor sanitär olägenhet vid kustbanden och i rekreations­områden. Det är fortfarande så att skarvbestånden växer kraftigt i vissa områden. Sveriges småskaliga fiske blir extremt utsatt av skarvens härjningar.

Sverige behöver arbeta aktivt för att omarbeta EU:s art- och habitatdirektiv så det blir mer modernt och uppdaterat. Skarven har idag gynnsam bevarandestatus i Sverige och borde därför inte omfattas av fågeldirektivet. Därför är det tid att se över möjlig­heten att införa allmän jakttid på skarv, det hindras idag av fågeldirektivet.

Människor som lever i deras direkta närhet får en annan acceptans när man får förvalta skarvbestånden med jakt. De möjligheter till skyddsjakt och äggpickning som finns idag är inte tillräckliga.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)