Skärpta straff för narkotikabrott

Motion 2015/16:1485 av Patrick Reslow (M)

av Patrick Reslow (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av narkotikastrafflagen i syfte att skärpa straffen för narkotikabrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter ett antal vägledande domar i Högsta domstolen har straffen för narkotikabrott sänkts betydligt, inte minst vad gäller gränsdragningen mellan ett brott av normalgraden och vad som skall anses utgöra ett grovt brott. Reaktionerna från såväl poliser som tullkriminalare har inte låtit vänta på sig. De nya riktlinjerna försvårar inte bara möjligheten att bedriva ett effektivt arbete mot narkotika, då hemliga tvångsmedel blivit svårare att använda i kampen mot langare, utan effekten har även varit att knarket blivit mer vanligt på gatorna. Detta är en utveckling som måste stävjas. Sverige skall fortsatt gå i bräschen för en effektiv narkotikabekämpning. Av denna anledning är det nödvändigt att se över narkotikalagstiftningen i syfte att skärpa straffen för narkotikabrott.

 

Patrick Reslow (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)