Skärp reglerna kring mobilanvändning vid bilkörning

Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP)

av Stina Bergström (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skärpa trafikförordningen så att användning av mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning blir förbjudet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inget samtal är så viktigt att det är värt att riskera någon annan människas liv. I Sverige har nollvisionen sedan många år varit vägledande i trafikpolitiken. Målsättningen är att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i trafiken. I nollvisionen slås det fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt.

Arbetet med nollvisionen har varit framgångsrikt, men fortfarande förolyckas tusentals personer och hundratals dör i trafiken varje år. Det är inte acceptabelt. Särskilt utsatta är de oskyddade trafikanterna, cyklister och gående.

Det säger sig självt att det finns stora risker med att ägna sig åt annat än att titta på körbanan under bilkörning. En viktig orsak till bristande koncentration är just mobilanvändning, både genom samtal och genom sms. Att göra allt för att förhindra att människor dödas eller skadas i trafiken på grund av bilförarnas mobilanvändning är därför viktigt för att komma närmare nollvisionen.

Den första motion jag skrev när jag kom in i riksdagen 2010 handlade om mobilanvändning i bil (Regler kring mobilanvändning vid bilkörning, motion 2010/11:T376.) Jag föreslog då ett totalt förbud mot mobilanvändning vid bilkörning i tätortstrafik, där de flesta oskyddade trafikanterna finns, och krav på handsfree vid landsvägskörning.

Glädjande nog satte min och andras motioner en boll i rullning. Riksdagen riktade i olika omgångar tillkännagivanden till regeringen om att skärpa lagstiftningen kring användning av mobil i bil. I december 2013 infördes en ny bestämmelse i trafikförordningen som syftade till att öka trafiksäkerheten genom att förbjuda det användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning som ansågs vara trafikfarligt.

Dagens regler

Enligt gällande regler i trafikförordningen får förare ”vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter”.

Inte särskilt förvånande är det väldigt många bilförare som anser att deras användning av mobilen inte påverkar deras körning. Det faller därmed på trafikpolisen att bevisa det motsatta.

Att denna regel är alltför otydlig och inte har lett till någon större minskning av mobilprat och sms i bilen har blivit allt mer tydligt. Redan i mars 2014 gav riksdagen regeringen i uppdrag att skärpa lagstiftningen i ett tillkännagivande som löd:

Riksdagen uppmanade regeringen att så snart som möjligt lämna förslag på skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Dagens bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning är inte tillräckligt tydliga. Bakgrunden är att många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning. Det är inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut.

Föreslagen skärpning

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda och föreslå en skärpning vilket Trafikanalys presenterade i sin rapport Förares användning av kommunikations-utrustning under färd i april.

Trafikanalys föreslår en viktig skärpning av trafikförordningen genom ett tillägg om ett förbud mot att använda mobiltelefon utan handsfree.

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Föraren får därvid inte använda mobiltelefon på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.

Trots att jag från början ansåg att användning av mobil vid bilkörning i tätort skulle var helt förbjudet inser jag idag att det finns praktiska svårigheter att ha olika regelverk. Jag tycker Trafikanalys förslag till regelskärpning är bra och anser att det är hög tid att regeringen hörsammar riksdagens tillkännagivande från 2014.

Regeringen bör skyndsamt skärpa trafikförordningen i enlighet med Trafikanalys förslag så att användning av mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning blir förbjudet. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

 

 

Stina Bergström (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)