Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skånes infrastruktur är av stor betydelse för hela Sverige. Med växande befolkning och fortsatt tillväxt ökar behoven. De s.k. Sverigeförhandlingarna har lagt grunden för en utveckling som bygger på att hela Sverige ska leva. Nu gäller det att följa upp med detta och se till att infrastrukturen byggs upp för att öka tillväxt och utveckling. I detta inbegrips väl utvecklad järnvägs- och spårbunden trafik i stort, väl fungerande och tillgängliga flygplatser, vägar av hög kvalitet. För skånsk del lyfts framförallt fram behovet av ytterligare fast förbindelse över Öresund, flygtrafik, sjöfart och även bredbandsutbyggnad och stort ansvar för fungerande nät- och teleförbindelser. Skånsk infrastruktur bör ses utifrån betydelsen för hela Skandinaviens behov.

Kerstin Nilsson (S)

Annelie Karlsson (S)

Christer Adelsbo (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal Mouneimne (S)

Kent Härstedt (S)

Lena Emilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Marie Granlund (S)

Niklas Karlsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)