Skadestånd på grund av sexuella trakasserier

Motion 2004/05:Sk349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning med uppdrag att se över skadeståndslagen och praxis när det gäller skadestånd som utgått på grund av sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Ideella skadestånd

Enligt nuvarande lagstiftning är det möjligt att beskatta skadestånd som utgått på grund av att en arbetstagare utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats som inkomst av tjänst.

Vänsterpartiet anser att denna ordning är oacceptabel. Det kan inte vara meningen att ersättning till följd av upprepade kränkningar ska anses som ett utflöde av tjänsten och inte som den reparativa kompensation för själsligt lidande som är syftet med skadeståndet. I praxis finns flera exempel på domar där ideella skadestånd hänförts till en förvärvskälla och därigenom befunnits vara skattepliktiga (se RÅ 1971 ref. 6, RÅ 80 1:10 samt dom i mål nr 3185-1998 meddelad i Göteborgs kammarrätt). I RÅ84 1:35 har däremot skadestånd enligt jämställdhetslagen inte ansetts kunna hänföras till någon förvärvskälla och följaktligen bedömts som ej skattepliktigt.

Vi vill också framhålla att kränkningsersättning på grund av brott är skattefri enligt Brottsoffermyndigheten. Vidare anser vi att det krävs en översyn av praxis på området eftersom det ofta är oklart hur stor del av skadeståndet som anses vara avgångsvederlag respektive kränkningsersättning.

Vänsterpartiet anser att beskattning av skadestånd som utgått på grund av sexuella trakasserier på arbetsplatsen signalerar att kränkningar av detta slag är lika naturliga som utbetalning av lön. Vidare är det till övervägande del kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen varför nuvarande lagstiftning svårligen kan förenas med t.ex. jämställdhetslagens syfte att motverka diskriminering på grund av kön i arbetslivet.

Vi menar att dagens lagstiftning är indirekt diskriminerande eftersom den formellt inte innehåller några bestämmelser om den skadelidandes kön men konsekvenserna främst drabbar kvinnor. Sammanfattningsvis vill Vänsterpartiet att en utredning ska tillsättas med uppdrag att se över skadeståndslagen och praxis när det gäller skadestånd som utgått på grund av sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)