Skadestånd efter våld i nära relationer

Motion 2021/22:1778 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att ändra lagstiftningen för att skadestånd efter våld i nära relation inte ska räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och därför hela samhällets ansvar att bekämpa.

När någon utsätts för mäns våld mot kvinnor slås tillvaron sönder på många plan. Förutom det akuta traumat infinner sig frågor om bostad, försörjning, skydd samt bearbetning och läkning. Om förövaren blir dömd utgår ofta ett skadestånd, som tyvärr oftast inte står i relation till den skada kvinnan åsamkats. Om kvinnan i samband med att hon erhåller ett skadestånd också uppbär ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, så föreskriver Socialtjänstlagen och tolkningar av densamma att för att uppbära ekonomiskt bistånd ska alla andra möjligheter till försörjning uttömts och alla inkomster räknas in vid bedömningen. Detta innebär att den kvinna som tillerkänts ett skadestånd för både kränkning, vanprydande ärr och övriga skador, samt i förekommande fall även sönderslagna ägodelar, ska räkna skadeståndet som inkomst och detta ska frånräknas eventuellt ekonomiskt bistånd.              

I praktiken gör nuvarande lagstiftning att kvinnor som blir utsatta för våld de facto tvingas betala för att de blivit utsatta för grova våldshandlingar, i stället för att kunna använda skadeståndet till någon form av läkande process, förstörd inredning, kläder eller annat som skulle kunna bidra till en något lättare väg framåt. Därför behöver vi överväga att se över en förändring av lagstiftningen för att motverka detta.

Elin Gustafsson (S)

Annika Strandhäll (S)

Carina Ohlsson (S)

Sanne Lennström (S)

Sofia Amloh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)