Sjukvårdens anpassning till ålderssjukdomar, m. m.

Motion 1988/89:So480 av Gösta Bohman m.fl. (m)

av Gösta Bohman m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So480

av Gösta Bohman m.fl. (m)

Sjukvårdens anpassning till ålderssjukdomar, m. m.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89: Ub625 hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av länsvisa, för diagnostik och utredning
av ålderssjukdomar och demensliknande tillstånd ansvariga
utredningsavdelningar,

2. att i riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av regionala centra för forskning och
behandlingsutveckling inom neurogeriatriken,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om nödvändigheten av att den svenska hälso- och
sjukvårdspolitiken bättre anpassas till de ålderssjukas behov.

Stockholm den 24 januari 1989

Gösta Bohman (m)

Sten Svensson (m)

Gullan Lindblad (m)

Gören Bohlin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Hans Dau (m)

Ingvar Eriksson (m)

Karin Falkmer (m)

Margit Gennser (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Ingrid Hemmingsson (m)

Bertil Persson (m)

Inger René (m)

Mona Saint Cyr (m)

Per Stenmarck (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Ingegerd Troedsson (m)

Göran Åstrand (m)

Allan Ekström (m)

Elisabeth Fleewood (m)

Rune Rydén (m)

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)