Sjukpenninggrundande inkomst

Motion 1998/99:Sf210 av Maud Ekendahl (m)

av Maud Ekendahl (m)
Vid fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för egna
företagare förekommer stor orättvisa mellan olika
företagsformer.
När man startar en enskild  firma kan man dels bestämma hur länge ett
uppbyggnadsskede kan vara aktuellt. Upp till tre år är inte ovanligt. Under
samma tid kan den fysiska personen redovisa underskott av närings-
verksamhet men ändå ha en sjukpenninggrundande inkomst. Denna sjuk-
penninggrundande inkomst kan då fastställas med utgångspunkt från vad den
fysiska personen skulle haft som anställd (uppgifter kan hämtas av de
fackliga organisationerna). Försäkringskassan kan också bestämma att den
inkomst den fysiska personen haft före företagsstarten kvarstår.
Samma regler gäller för den som startar ett handelsbolag.
Men om en person startar ett aktiebolag gäller reglerna så att den
sjukpenninggrundande inkomsten ska baseras på löneuttag från aktiebolaget.
Det är här som orättvisan uppstår. Det är nämligen precis som när man
startar en enskild firma. I ett uppbyggnadsskede är det oftast mycket svårt ta
ut någon lön och därmed blir den sjukpenninggrundande inkomsten noll
kronor. Samma regler borde gälla oavsett företagsform.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att verka för rättvisare regler för företagare vad gäller
sjukpenninggrundande inkomst.

Stockholm den 23 oktober 1998
Maud Ekendahl (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)