Sjuklönen för anställda i uthyrningsföretag

Motion 1999/2000:Sf216 av Lena Sandlin och Ingemar Josefsson (s)

av Lena Sandlin och Ingemar Josefsson (s)
Avregleringen av arbetsförmedlingarna har inneburit att det
blivit fritt fram att starta rekryterings- och
bemanningsföretag. Fortfarande utgör bemanningsföretagen
en begränsad del av arbetsmarknaden - runt 0,5 procent men
branschen växer snabbt.
Bemanningsföretagens affärsidé att hyra ut personal till företag som istället
för att anställa egen personal anlitar ett bemanningsföretag kan innebära att
arbetsgivaransvaret blir otydligt. Personalen är anställd av uthyrnings-
företaget men arbetar på annan arbetsplats jämsides med det beställande
företagets egen personal.
Ofta har personalen på bemanningsföretaget bara 75 procent eller mindre
av lönen garanterad. I många fall får de anställda lön bara under den period
de är uthyrda.
En viktig fråga blir då ansvaret för sjuklön. Bemanningsföretagen bekostar
ofta sjuklön bara om arbetstagaren skulle varit uthyrd, men inte annars. I det
senare fallet täcker inte försäkringskassan sjuklönen och den anställde blir
utan ersättning de första 14 dagarna av en sjukperiod.
Men självklart måste arbetsgivarens skyldighet att betala sina anställda
sjuklön gälla också under perioder då personalen inte är uthyrd. Även under
dessa perioder är personalen anställd och står inte till arbetsmarknadens
förfogande och har därför ingen rätt att uppbära a-kassa för att täcka upp den
del av lönen som inte garanteras av bemanningsföretaget. Konkurrensen
snedvrids.
Skyldigheten för arbetsgivaren att betala sjuklön måste därför preciseras i
lagstiftningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om garanterad sjuklön till anställda i bemannings-
företag.

Stockholm den 27 september 1999
Lena Sandlin (s)
Ingemar Josefsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)