Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Sjukgymnastutbildning vid hälsohögskolan i Jönköping

Motion 1990/91:Ub568 av Ulf Melin m.fl. (m, c, fp)

av Ulf Melin m.fl. (m, c, fp)
Vi har i Sverige en stor brist på utbildade sjukgymnaster.
Utbildningens dimensionering är jämfört med
rekryteringsbehovet för liten. Den bristsituation som råder
på sjukgymnaster påverkar självfallet möjligheten till en
god och snabb rehabilitering av patienter. Det leder också
till en väntetid för den enskilde som inte är försvarbar.
Kostnaden för en utökning av antalet utbildningsplatser
måste vägas mot minskade kostnader i
sjukförsäkringssystemet.
Rehabiliteringslinjen finns inrättad vid Hälsohögskolan
i Jönköping (HHJ) med landstinget som huvudman. F.n.
anordnas enbart inriktning mot arbetsterapi med 64
nybörjarplatser. Landstinget har i sin anslagsframställning
för budgetåren 1990/91--92/93 föreslagit en utökning med 40
nybörjarplatser på linjen, inriktning mot sjukgymnastik,
fr.o.m. 1992/93. UHÄ har i sin anslagsframställning för
perioden föreslagit regeringen att inrätta 40 nybörjarplatser
med inriktningen mot sjukgymnastik.
Förslaget ligger dessutom inom UHÄ:s
omfördelningsalternativ. Regeringen har inte bifallit
förslaget i budgetpropositionen 1990/91.
I den långsiktiga planeringen för dimensionering av
utbildning för sjukgymnaster har Jönköping funnits med
som lokaliseringsort sedan början av 1980-talet. Bristen på
sjukgymnaster har blivit allt mer kännbar både i länet och i
de angränsande länen (G, H, N, P, R).
Rekryteringsbehovet inom det egna jämte angränsande
landsting är 210 heltidstjänster varav 150 är vakanta.
Rekryteringsbehovet inom en femårsperiod är 100/år. Den
satsning som nu görs inom olika delar av
rehabiliteringsområdet ökar behovet snarare än minskar
detta.
Förutsättningarna för att lokalisera inriktningen mot
sjukgymnastik till Jönköping är goda. Genom den satsning
som gjorts på områden t.ex. inom arbetsskadeforskning och
rehabilitering, neurorortopedisk klinik med
forskningsresurser, biomekanikforskning, ergonomi samt
ortopedteknisk forskning och uppbyggnaden av FoU i
anslutning till utbildningslinjer inom HHJ ger ytterligare
möjligheter att skapa bra profiler inom
sjukgymnastutbildningen. Det finns en ny och modernt
utrustad sjukgymnastisk avdelning vid länssjukhuset Ryhov
vilken kommer att bli centralpunkten för den kliniska
delen. Dessutom samarbetar man med universitetet i
Linköping, Iowa State University och Tempel University i
USA.
Tillgången på praktikplatser är god. Man kommer i
första hand att utnyttja handledare inom det egna
landstinget och i övrigt samarbeta med angränsande
landsting. Det kommer att finnas utbildade lärare
(högskolelärare och FoU-lärare) vid en utbildningsstart
hösten 1992.
Enligt de planer som nu finns kommer landstinget att
hemställa om vissa avsteg från nu gällande utbildningsplan
för att redan från början anpassa utbildningen till en
internationell nivå, främst utifrån de krav som finns inom
EG. Detta innebär bl.a. antagning enbart från treåriga
gymnasielinjer. Möjlighet skall också ges till att fortsätta
fördjupningsstudier (överbryggande utbildning om 20
poäng) under en 6:e termin direkt efter grundläggande
utbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av
rehabiliteringslinjens inriktning mot sjukgymnastik vid
hälsohögskolan i Jönköping 1992/93,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att utbildningens längd
bör vara tre år med möjlighet till etappavgång efter två och
ett halvt år, dvs 100 poäng + 20 poäng.

Stockholm den 21 januari 1991

Ulf Melin (m)

Rune Backlund (c)

Carl-Johan Wilson (fp)

Anders Björck (m)

Kersti Johansson (c)

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)