Sjukersättning vid korttidsanställning

Motion 1998/99:Sf211 av Ulla Hoffmann (v)

av Ulla Hoffmann (v)
Bakgrund
Över 400 000 människor arbetar i tillfälliga anställningar och
över 80 000 i s.k. dag-för-dag-anställningar. Merparten i
båda grupperna är kvinnor. Med dagens regler har många
tillfälligt anställda inte fått någon ersättning vid sjukdom.
Dagens system omfattar inte alla, varför man kan konstatera
att sjuklönelagen inte är heltäckande. Vi har helt enkelt inte
en generell sjukförsäkring.
Om man inte har någon avtalad anställningstid, utan arbetar de dagar det
finns arbete finns inga klara regler om vem som ska betala sjukförsäkring. I
vissa fall får den sjuke varken sjuklön eller sjukpenning. Tvister kan uppstå
mellan arbetsgivaren och försäkringskassan om vem som är betalnings-
skyldig och den enskilde kommer lätt i kläm.
Problematiken med korttidsanställningar har behandlats i utredningen
"Förmån efter inkomst". Utredningens förslag innebär förbättringar jämfört
med nuvarande situation. De som tidigare varit helt utan ersättning kan med
ett system liknande det som presenteras i utredningen i vart fall få en
ersättning, om än låg.
Vänsterpartiets förslag
Då antalet korttidsanställda ökat anser Vänsterpartiet det
angeläget att sjuklönelagen och lagen om allmän försäkring
ses över. Syftet skall vara att så långt möjligt eliminera
skillnader i ersättningsstorlek mellan korttidsanställda och
fast anställda. Avsikten är att ge en stor grupp människor på
arbetsmarknaden en bättre trygghet vid sjukdom.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av lagen om allmän
försäkring enligt vad i motionen anförts om korttidsanställdas trygghet vid
sjukdom.

Stockholm den 21 oktober 1998
Ulla Hoffmann (v)
Ingrid Burman (v)

Marie Engström (v)

Kalle Larsson (v)

Lena Olsson (v)

Rolf Olsson (v)

Claes Stockhaus (v)

Carlinge Wisberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)