Sjövädersrapporterna i Riksradions P 1

Motion 1990/91:Kr325 av Pär Granstedt (c)

av Pär Granstedt (c)
Tillförlitliga väderprognoser och utförliga rapporter om
meteorologiska data är under hela året nödvändiga för
yrkesfiskarna, både för deras utkomst och av
sjösäkerhetsskäl.
Under senare år har de ändringar i sjöväderrapporterna
från radions P 1, som företagits, inneburit betydande
försämringar ur yrkesfiskets synpunkt. För att få en
någorlunda klar bild av väderläget måste många svenska
yrkesfiskare lyssna på den danska radions sjörapporter,
vilka är föredömligt upplagda. Deras räckvidd är emellertid
begränsad.
Ett nytt system för sjörapporterna borde därför
utarbetas i samråd mellan Riksradion, SMHI och Sveriges
Fiskares Riksförbund.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder så att
sjörapporterna i Riksradions P l kan förbättras enligt
yrkesfiskets önskemål.

Stockholm den 25 januari l991

Pär Granstedt (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)