Sjöfartens villkor

Motion 2012/13:Sk258 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjöfartens villkor.

Motivering

Konkurrensen i den internationella sjöfarten är idag mycket hård, bland annat till följd av att många flaggstater har skapat särskilda regler för de inhemska rederierna och av framväxten av så kallad bekvämlighetsflaggad sjöfart. För att motverka att fler svenska fartyg i flaggas ut och att värdefull kompetens och arbetstillfällen försvinner från landet, behöver sjöfartsnäringen konkurrenskraftiga förutsättningar som är långsiktigt hållbara och följer internationella konventioner och överenskommelser om miljö och säkerhet.

Det samlade sjöfartskunnandet har varit en konkurrensfördel för Sverige genom alla tider och kommer att spela en än viktigare roll framöver. Inte minst den accelererande teknikutvecklingen och de allt mer närvarande miljöaspekterna, bland annat i form av IMO:s nya svaveldirektiv, ökar kraven på svenska hamnar, fartyg och dess besättningar. Det är av stor vikt att rederierna har möjlighet att tillgodogöra sig ny teknik för att möta denna utveckling.

För att svensk sjöfart skall kunna stärkas måste den kunna konkurrera med andra länder i Europa under likvärdiga förutsättningar. För att villkoren ska vara likvärdiga mellan länderna krävs en bättre harmonisering av skatteläget. Sverige sticker idag ut som ett av få länder i Europa som inte tillämpar tonnagebeskattning. Tonnagebeskattning kan ge rederierna bättre möjligheter till en långsiktig planering av sin ekonomi på ett annat sätt än idag då en redare måste köpa ett nytt fartyg vid försäljning av ett fartyg ur den befintliga flottan för att inte vinsten ska försvinna i skatt.

Möjligheten till tonnagebeskattning i kombination med miljösatsning är två exempel på idéer som skulle kunna bidra till att Sverige kan bygga upp en sjöfart som är både konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar. I budgetpropositionen för 2013 resonerar regeringen kring att frågan om tonnageskatt måste analyseras ur ett bredare perspektiv. Även andra stöd till sjöfarten måste beaktas, särskilt då sjöfartsnäringen i dag är en skattemässigt gynnad bransch där bland annat latenta skatteskulder har byggts upp genom överavskrivningar. Det är således välkommet att regeringen avser att se över frågan ur ett vidare perspektiv. De framtida villkoren för svensk sjöfarten måste vara anpassade till den moderna sjöfartens förutsättningar idag och för överskådlig framtid.

Stockholm den 10 september 2012

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)