Självmordsprevention

Motion 2005/06:Ub262 av Margareta Pålsson och Tobias Billström (m)

av Margareta Pålsson och Tobias Billström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att preventionsprogram baseras på beprövad erfarenhet och forskning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att agera i preventivt syfte när det gäller barns och ungdomars försök till självmord.

Motivering

Trots att Sverige, internationellt sett, har många självmord bland barn och unga, görs ganska litet för att förebygga självmord.

I åldersgruppen 13–25 år är självmord den vanligaste eller näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är den vanligaste dödsorsaken för unga män. År 2001 begick 110 unga människor i åldern 15–24 år självmord i vårt land.

Trots den stora förekomsten av självmord i skolåldern, lyser insatserna med sin frånvaro. En undersökning visar att över 60 % av skolorna saknar en skriftlig plan över hur man förebygger självmord och självmordsförsök.

Bara 40 % har en plan för hur lärare och personal bör agera om ett självmord inträffar på skolan. Men mest tragiskt är att hälften av alla tillfrågade rektorer inte var intresserade av att införa ett självmordsförebyggande program.

Sedan 2003 finns Världshälsoorganisationens stödmaterial anpassat till svenska förhållanden. ”Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa” rekommenderar två program. De bygger på ett grundligt utvärderat program från Florida, som där sänkte självmordsfrekvensen med 62 %.

Det finns många åtgärder som skulle behövas göras för att undvika tragedier. En är att våra skolor bör se över sin beredskap för att förebygga och förhindra självmordsförsök och självmord.

Mycket talar för att det är det systematiska, uthålliga och på förhand genomtänkta arbetet som ger resultat. En hög och jämn kvalitet i arbetet mot självmord förutsätter också löpande utvärderingar av hur insatserna lyckas.

Engagemang är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för ett fungerande arbete mot självmord och självmordsförsök. Det räcker inte att vilja väl! Ett effektivt arbete kräver stort mått av kunskap.

Skolor och andra som arbetar nära barn och ungdomar borde arbeta med forskningsbaserade, systematiska preventionsprogram.

Stockholm den 27 september 2005

Margareta Pålsson (m)

Tobias Billström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)