Sexualhjälpmedel för funktionshindrade

Motion 2004/05:So436 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka resurserna till sjukvårdens hjälpmedelscentraler så att de bättre kan arbeta med att anpassa sexhjälpmedel för funktionshindrade.

Bakgrund

Den enorma styrka och kraft som varje människa föds med, den sexuella driften och lusten, ska inte kuvas och stängas in utan i stället användas till vad den i själva verket är, en positiv och frigörande kraft.

Många funktionshindrade nedvärderas och deras sexualitet osynliggörs. Fortfarande är det tabubelagt i samhället och inom vården med en självklar respekt för funktionshindrades rätt till sin sexualitet och njutning. Det krävs självfallet attitydförändrande åtgärder kring funktionshinder och sexualiteten.

Samlevnadsproblematik måste vidgas och funktionshindrades sexuella behov måste tas på allvar utan sexual moralism. Sjukvårdens hjälpmedelscentraler skulle t.ex. på ett bättre sätt arbeta med att anpassa sexhjälpmedel för den funktionshindrade individen. Regeringen bör med denna bakgrund ta funktionshindrades sexuella behov på allvar och se över hur detta kan lösas inom den allmänna hälsovården.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)