Sexköpslagens avskaffande

Motion 2009/10:Ju276 av Fredrick Federley (c)

av Fredrick Federley (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa sexköpslagen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slopa kopplerilagen.

Motivering

I varje land som bygger på rättsstatens principer måste myndiga människors överenskommelser respekteras. Politikernas klåfingrighet och de senaste årtiondenas uppväckta nymoralism har dock satt det ur spel så till den grad att det också tagit sig uttryck i lagstiftningen och särskilt i form av sexköpslagen.

Vad som är särskilt skrämmande med lagens tillkommande är att de som berörs av lagstiftningen, de prostituerade, inte har hörts i frågan. Det är oftast relativt välbärgade personer i en trygg miljö, som enligt sin egen moraliska uppfattning anser att det är fel att sälja och att köpa sex, som lagstiftningens utformning stödjer sig på.

Det finns inget forskningsunderlag för den lag som i dag gäller. Det har heller inte gjorts någon ordentlig utvärdering av lagen, och på ett ganska otäckt sätt tycks det råda en total åsiktshegemoni kring lagens förträfflighet trots att de berörda inte fått ett ord med i lagen och utan att vi vet om den har haft någon effekt alls.

De skrivelser som finns kring prostitutionen är alls inte entydigt instämmande i den bild som målas upp kring dem som försvarar lagstiftningen. Snarast är det så att en betydande del av litteraturen talar i rakt motsatt riktning.

Det finns ingen anledning att glorifiera prostitutionen men det finns all anledning att problematisera och diskutera det hela utifrån förnuft och fakta i stället för egenhändigt uppmålade bilder.

Lagstiftningen har aggressivt försvarats av företrädare för så gott som alla partier i det som kanske är ett av de största rättsövergreppen vi sett på länge. Den totala ignoransen som visas de prostituerade och den olustiga retoriken att hävda de prostituerades situation utan att tala med dem, är ytterst obehaglig.

Det är inget annat än falskt klingande empati med sin grund i den egna privatmoralen som man försöker lägga över på alla andra via lagstiftningen.

Alla former av övergrepp ska självklart beivras. Vi har i Sverige också en lagstiftning kring detta vilken hanterar de fall där en kvinna, vilket det oftast handlar om i debatten, utsätts för övergrepp. Med andra ord fyller lagstiftningen inte heller en funktion i skyddshänseende.

I och med kopplerilagstiftningen, som säkert också har vällovliga syften, försvåras de prostituerades situation genom att de riskerar att få en eventuell livspartner fälld för koppleri om de har gemensamt boende osv.

Det som därmed fortsatt kunde förstärkas i en förändrad eller ny kopplerilagstiftning handlar om otillbörligt utnyttjande, vilket jag vågar tro är det man i grunden avsåg med kopplerilagen men som tyvärr blivit fel. Det är självklart att den som utsätts för övergrepp planlagt av någon annan där den enskilde inte gett sitt samtycke ska känna starkt stöd i lagen för att fälla den som utnyttjat honom eller henne.

Det finns oerhört mycket mer att säga i ärendet men det finns ingen rimlighet i att inte slopa dessa lagstiftningar som inte fyller det tänkta syftet, som går emot myndighetsförklaringen av medborgarna, som är nymoralistisk och värderingsburen och inte byggd på fakta.

Stockholm den 30 september 2009

Fredrick Federley (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)