Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Motion 2013/14:Ub343 av Désirée Liljevall (S)

av Désirée Liljevall (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Motivering

Spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, som klamydia och gonorré, har ökat bland unga samtidigt som kondomanvändningen har minskat. Ungdomar som inte använder kondom utsätter sig och sin partner för stor smittorisk. Om hivsmittan får fäste bland de unga kan den spridas mycket snabbt eftersom de inte skyddar sig i tillräcklig utsträckning. Det är därför viktigt att öka kunskaperna om sex och sexuell hälsa bland unga. En granskning av Skolverket visar att det finns stora brister och stora kvalitetsskillnader mellan landets skolor när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen.

En kartläggning som gjorts vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet visar dessutom att sex och samlevnad får mycket lite utrymme vid de flesta lärarutbildningar. RFSL och Lärarnas Riksförbund har påpekat för regeringen att dessa ämnen behöver stärkas inom lärarutbildningen.

Skolan har den viktigaste rollen när det gäller att nå ungdomar med information om sexuell hälsa. Det är därför viktigt att sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna stärks och att ämnet tas upp ur olika ståndpunkter. Frågor som genus, risker för könssjukdomar och information om hbt-frågor behöver finnas med i undervisningen.

Skolverket bör ansvara för kunskapsutvecklingen inom detta område genom exempelvis granskning, utvärdering och forskning. Sex och samlevnad måste också få mer utrymme i lärarutbildningen.

Stockholm den 2 oktober 2013

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)