Serveringstillstånden

Motion 1988/89:So211 Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c)

Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So211

Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c)
Serveringstillstånden

Ledamöter på ”värmlandsbänken” har vid flera riksmöten uppmärksammat
riksdagen på det otillfredsställande i nuvarande alkohollagstiftning vad gäller
rättssäkerheten inom restaurangnäringen.

Massmedia har många gånger uppmärksammat att serveringstillstånd
nekats eller indragits för restaurangägare enbart på grund av taxeringsmyndigheternas
misstanke om ev. skattebrott eller brister i bokföringen. Flera
ärenden, som gäller indragning av serveringstillstånd för restaurangägare
utan att dom har fallit, har aktualiserats vid Europadomstolen.

Skatteutskottets borgerliga ledamöter har reserverat sig till förmån för vår
motion, men majoriteten har av outgrundlig anledning blundat för det
faktum att en person kan bli fråntagen sin försörjningsmöjlighet enbart på
grund av misstanke om skattebrott eller ekonomisk försumlighet.

Utan att i denna motion i övrigt gå in på alkohollagstiftningen vill vi åter
fästa riksdagens uppmärksamhet på det högst otillfredsställande förhållandet
från rättssäkerhetssynpunkt att en restaurangidkare kan mista rätten till
servering av alkoholdrycker utan att rättslig prövning och domslut har skett
beträffande anklagelser för skattebrott eller annan ekonomisk försumlighet.

En proposition i anledning av alkoholhandelsutredningen var aviserad
inför riksmötet 1986/87, men någon sådan presenterades aldrig och tycks ej
heller vara att förvänta under detta riksmöte.

Vi finner starka rättstrygghetsskäl föreligga för vårt motionskrav och vi
återkommer därför i ärendet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att beslut i
ärendet rörande serveringstillstånd icke skall kunna ske enbart på
grund av misstanke om skattebrott eller ekonomisk försumlighet utan
först sedan dom har fallit.

Stockholm den 16 januari 1989

Gullan Lindblad (m)

Jan Hyttring (c) Isa Halvarsson (fp)

Göthe Knutson (m)

Kjell Ericsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)