Serveringstillstånd och öppettider på krogen

Motion 2008/09:So331 av Christian Holm och Oskar Öholm (m)

av Christian Holm och Oskar Öholm (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om serveringstillstånd och öppettider på krogen.

Motivering

Att driva en restaurang med serveringstillstånd kräver att man kan förhålla sig både till alkohollagens bestämmelser och till kommunens olika regler. När det gäller öppettider råder det idag mycket olika förutsättningar och regler runt om i landet. Krogarna är styrda av varje kommuns inställning till hur de tycker att verkligheten ska se ut och inte sällan framstår de kommunala ställningstagandena kring stängningstider som både svårförståeliga och oförutsägbara. Men det är inte enbart företagarna som drabbas av dessa subjektiva åsikter, det gör även alla de gäster som går ut för att äta och roa sig på ett av Sveriges 20 000 restaurangföretag. På flera orter har det gått så långt att medborgarnas möjligheter till ett levande och aktivt uteliv kraftigt begränsas.

Att stifta rimliga lagar kring alkoholkonsumtion är komplicerat eftersom syftet måste vara dubbelt. Vi ska naturligtvis ha en restriktiv lagstiftning i den meningen att alkoholens skadeverkningar ska begränsas och bekämpas. Lagen måste alltså fungera som skyddslagstiftning och beakta de sociala problem som gömmer sig bakom alkoholmissbruk och överkonsumtion av alkohol. Samtidigt är alkoholen också ett naturligt inslag i nöjeslivet och en förutsättning för att tusentals restauranger och nattklubbar ska kunna bedriva sin verksamhet. Det måste därför också vara en lagstiftning som beaktar nöjes- och krogliv och som stärker företagsklimatet. Lagstiftningen måste kunna balansera dessa två syften på ett rimligt sätt.

När det gäller öppettider är det i dag kommunen – och inte krogägaren – som bestämmer vilken tid som krogarna ska stänga. Om inte kommunen fattar ett aktivt beslut i frågan gäller tiden 01.00 som stängningstid. Vi anser att förhållningssättet borde vara det omvända, det vill säga om kommunen inte fattar ett aktivt beslut om stängning är det upp till varje krogägare att själv avgöra frågan. Det vore även önskvärt att ta det ett steg längre genom att de kommuner som vill begränsa öppettiderna särskilt bör åläggas att motivera ett sådant beslut.

De begränsningar och restriktioner som finns i dag har en förmåga att öka den svarta marknaden och ”fyllan på stan”, som är betydligt svårare att både kontrollera och begränsa. Svartklubbar som säljer alkohol till både minderåriga och överförfriskade och förstörelse av allmän egendom är bara några av konsekvenserna. Det visar att lagstiftningen på området måste klara av balansgången mellan att å ena sidan skydda mot alkoholens risker och faror, å andra sidan skapa bra och tydliga villkor för en bransch med tusentals anställda och ännu fler skötsamma gäster.

Stockholm den 2 oktober 2008

Christian Holm (m)

Oskar Öholm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)