Servering av vin vid teaterföreställning, m.m.

Motion 1988/89:So204 av förste vice talman Ingegerd Troedsson (m)

av förste vice talman Ingegerd Troedsson (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So204

av förste vice talman Ingegerd Troedsson (m)
Servering av vin vid teaterföreställning, m.m.

Efter en försöksverksamhet med mycket goda erfarenheter föreslog regeringen
i proposition 1976/77 att tillstånd skulle lämnas till servering av
alkoholhaltiga drycker i teaterlokal, konsertlokal eller annan liknande lokal
under paus i pågående föreställning.

Tillstånd skulle endast kunna medges under pauser i föreställningarna på
fasta teatrar, i konsertlokaler, revylokaler och liknande lokaler. Någon
servering under annan tid borde inte få förekomma såvida inte de generella
kraven på bl.a. mathållning var uppfyllda.

På förslag av skatteutskottet avslogs dock propositionen.

På flera punkter kan läget sägas vara förändrat sedan riksdagsbehandlingen
1977. Det torde inte i dag finnas något västeuropeiskt land som
totalförbjuder alkoholförtäring i samband med teaterföreställningar eller
konserter mer än Sverige, oavsett vilka restriktioner som i övrigt gäller.
T.o.m. Norge tillåter servering av vin inkl. starkvin.

En av anledningarna till att teatrarna ser en uppmjukning av de nuvarande
reglerna så angelägen är nödvändigheten för dem att finna nya vägar till
kontakter med publiken såsom olika sorters caféteater med t.ex.servering
under eller i anslutning till föreställningarna.

En uppmjukning skulle vara att tillåta servering av starköl och vin i
samband med förställning på teatrar, konsertlokaler o.d. Liksom i den
tidigare nämnda propositionen borde krävas att de förutsättningar i övrigt
som gäller för tillstånd till servering av alkoholdrycker skall vara uppfyllda.

Vid behandlingen av tidigare motioner i denna fråga har skatteutskottet
under flera år hänvisat till alkoholhandelsutredningens förslag och att det
inte finns skäl att bryta ut frågan ur detta sammanhang.

Inte heller i 1989 års propositionsförteckning finns emellertid någon
proposition på alkoholhandelsutredningens område förtecknad.

Enligt min mening är frågan om servering av vin på teatrar m m inte mer
komplicerad än att den nu borde kunna få en lösning.

Hemställan

Med hänvisning till det i motionen anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag om tillstånd att servera öl
och vin i samband med föreställning i teaterlokal, konsertlokal e.d.
under de i motionen angivna förutsättningarna.

Stockholm den 11 januari 1989

Ingegerd Troedsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)