Servering av alkohol inom inrikes trafik

Motion 2012/13:So454 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M)

av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M)
M1761

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över alkohollagens bestämmelser om serveringstillstånd i inrikes trafik.

Motivering

I dag är det möjligt för tågbolag, flygbolag och rederier att beviljas tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker i inrikes trafik. Detta regleras i 8 kap. 1 § alkohollagen som bland annat anger att: Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den person som vill bedriva serveringen har sitt hemvist.//.

Tillstånd för servering ombord på andra färdmedel än de som nämns i ovan lagrum ges inte. Regeringen bör därför överväga en översyn av alkohollagens bestämmelser. Förslagsvis bör det vara möjligt för t.ex. ett bussbolag att precis som ett tågbolag beviljas serveringstillstånd, förutsatt att serveringen kan ske på ett trafiksäkert sätt och i enlighet med alkohollagens övriga krav. På samma sätt skulle det exempelvis också kunna vara möjligt för ett bolag som bedriver trafik med limousin att beviljas serveringstillstånd.

Stockholm den 4 oktober 2012

Johan Hultberg (M)

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)