Satsning på småföretagares möjligheter att utveckla

Motion 2015/16:2347 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att se över och förbättra villkoren för småföretagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har satt ett viktigt och ambitiöst mål för sysselsättningen: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.

För att nå detta mål krävs en mängd olika politiska åtgärder som bland annat handlar om utbildning och investeringar. Bra förutsättningar för de små företagen är också avgörande. Småföretagande står för en stor del av Sveriges jobbtillväxt. Ungefär fyra av fem av alla nya jobb skapas i dessa småföretag.

De allra flesta, 99,4 %, av företagen i Sverige består av mindre företag med färre än 50 anställda. För att småföretagen ska få människor i arbete, måste det till bra villkor och förutsättningar för landets småföretagare. I denna motion lyfts tre perspektiv för förbättrade villkor för småföretagare fram:

-Många företagare lyfter fram problem med riskvilligt kapital som ett hinder för utveckling och för att kunna utöka verksamheten. Bedömare menar att det skulle finnas tiotusentals fler företag om det fanns bättre tillgång till riskkapital. För att nå bättre förutsättningar behöver tillgången till riskkapital förenklas och utökas. Företagare ska inte behöva sätta hus och hem som pant för att kunna växa.

Det kan finnas olika modeller för att förverkliga detta. En möjlighet är att ge banker och andra kreditgivare incitament för att en viss procentandel av utlåningsbeloppet avsätts för riskkapital till små och medelstora företag. En del andra länder använder sig av detta. En annan lösning som skulle kunna ske i större utsträckning är att staten erbjuder så kallade villkorslån. Den modellen innebär att återbetalningen kopplas till det utfallet av projektet. En tredje modell skulle kunna vara att införa möjlighet till så kallade mikrolån.

-För att bredda möjligheterna bör alternativa företagsformer även uppmuntras, såsom löntagarägda företag och kooperativ. Vidare kan åtgärder vidtas för att undersöka förutsättningar för framväxten av non-profit-bolag. Detta är en företagsform som finns i andra länder och är där viktiga samhällsaktörer. Fler företagsformer kan stärka näringslivet.

-Företagare har ett sämre skydd än de flesta anställda och omfattas inte av de socialförsäkringar en anställd har. Det är inte rimligt. Det måste bli tryggare att starta och driva företag. För många är det lätt att blunda för det här med pension och försäkringar när det är fullt upp med verksamheten. Därför är det en viktig fråga att utforma trygghetssystem som också omfattar företagare. Möjligheten att inrätta en trygghetsgaranti för företagare bör ses över för att skapa likvärdiga villkor för företagare i trygghetssystemen. Det kan handla om att minska skillnaden mellan inkomsten och den framtida pensionen, öka möjligheter för tjänstledighet samt ge förutsättningar för ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom.

Eva Lindh (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Johan Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)