Satsning på allianser för scenkonstnärer

Motion 2013/14:Kr317 av Meeri Wasberg (S)

av Meeri Wasberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja anslaget till scenkonstallianserna.

Motivering

Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tillsvidareanställningar och en stor andel tidsbegränsade anställningar. För att förbättra situationen för scenkonstnärerna har riksdagen i olika omgångar, allt sedan 1999, anslagit medel till scenkonstallianserna där professionella skådespelare, dansare och musiker kan få anställning och ersättning under perioder då de saknar engagemang. Det tre scenkonstallianser som tillsammans har 315 anställda är Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen.

Modellen brukar beskrivas som en tredje anställningsform och som något förenklat innebär att frilansande skådespelare, dansare och musiker anställs av en så kallad allians som drivs i form av ett aktiebolag. Aktiebolaget finansieras i princip helt av statliga bidrag och ägs gemensamt av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på respektive scenkonstområde.

Allianserna betalar ut lön till scenkonstnärerna under perioder då de saknar engagemang. Anställningen gör det också möjligt att vid behov vara sjukskriven eller föräldraledig. Vidare betalar allianserna in pensionspremier för de anställda som även kan ta ut semester.

Genom sin alliansanställning får scenkonstnärerna en jämnare inkomst och därmed en tryggare ekonomisk och social situation jämfört med om de skulle varva frilansuppdrag med perioder av arbetslöshet då många skulle vara beroende av arbetslöshetskassan för sin försörjning.

En anställning vid en scenkonstallians innebär inte att den anställde ska utföra arbetsuppgifter åt sin arbetsgivare. Syftet med verksamheten är istället att den anställde ska ta så mycket tjänstledighet som möjligt för att arbeta som skådespelare, dansare, respektive musiker hos andra arbets- och uppdragsgivare.

Samtliga tre allianser erbjuder sina anställda olika former av kompetensutveckling. Allianserna arbetar också med arbetsförmedlande verksamhet. Förmedlingsverksamheten är i huvudsak inriktad på att stärka de anställdas kontaktnät med presumtiva arbets- och uppdragsgivare för att på så sätt förbättra matchningen.

För att komma ifråga för en alliansanställning måste den som söker uppfylla de grundkrav som arbetsmarknadens parter kommit överens om i de olika kollektivavtal som reglerar respektive allians verksamhet. Endast utövande scenkonstnärer kan anställas. Den som anställs måste dessutom i viss omfattning ha meriter från statligt/offentligt finansierad verksamhet.

Arbetslösheten bland kulturarbetare är högre än i många andra grupper och många kulturarbetare tvingas lämna kulturarbetsmarknaden. Det är ett enormt slöseri med kraft, energi och talang. Sverige behöver mer kreativitet, inte mindre. Kulturskaparna utgör navet i skapandet av kultur. De har ofta dåliga arbetsvillkor och därför ännu svårare att passa in i de traditionella trygghetssystemen.

Det scenkonstallianserna bidrar till är att fler scenkonstnärer kan komma i arbete och få en tryggare social och ekonomisk situation. Fler behöver ges denna möjlighet. Därför bör man se över möjligheterna att anslagen till scenkonstallianserna höjs, vilket riksdagen bör ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Meeri Wasberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)