Särskilt barnombud

Motion 2004/05:L303 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning gällande lagstiftning som innebär att barn får rätt till ett eget juridiskt ombud som skall ta till vara barnets intresse i mål om vårdnad, boende och umgänge.

2Principen om barnets bästa

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa komma i främsta rummet vid avgörandet av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Lagstiftningen vilar på tanken att gemensam vårdnad och umgänge med båda föräldrarna är synonymt med barnets bästa då föräldrarna inte längre lever tillsammans. I praktiken leder detta till att utsatta barns behov negligeras av rättsväsendet.

Vid den rättsliga hanteringen av mål om vårdnad, boende och umgänge sker en tolkning av vad principen om barnets bästa innehåller. Domaren ska utgå ifrån sitt sunda förnuft vid denna bedömning vilket dessvärre ofta leder till att utgången i dylika mål präglas av godtycke. Enligt Vänsterpartiet krävs ett flertal åtgärder för att stärka barnets rätt i mål om vårdnad, boende och umgänge.

3Att synliggöra barnet

Barnen kommer ofta i skymundan i t.ex. konflikter mellan vuxna. Enligt vår mening är det nödvändigt att barn och barns rätt synliggörs på alla plan i samhället. Barn till föräldrar som tvistar om vårdnad, boende och umgänge blir ofta vapen i en kamp mellan de vuxna.

4Särskilda ombud för barn

För att barns rätt och principen om barns bästa verkligen ska tas på allvar menar vi att barn bör ha rätt till ett juridiskt ombud som är frikopplat från föräldrarna och deras eventuella biträden. Ett barnombud skulle ha det enskilda barnets intresse för ögonen och agera på uppdrag av barnet. Ett barnombud skulle utgå ifrån barnets bästa och barnets vilja i sin argumentation inför rätten.

Vi anser att varje barn bör ha en klar och uttalad rätt att föra fram sina åsikter i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge. En ovillkorlig rätt för barn att komma till tals i dessa frågor ligger helt i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi menar att även små barn har åsikter om sin levnadssituation som är värda att ta på allvar i frågor som berör barnet.

5Tidigare utredning

Lagutskottet har tidigare avstyrkt motionsyrkanden med krav på ett juridiskt biträde för barn med hänvisning till det utredningsarbete som pågår inom ramen för 2002 års vårdnadskommitté (bet. 2003/04:LU11 s. 15).

Frågan om juridiskt biträde till barn behandlas bl.a. i promemorian "Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser" (Ds 2002:13) som fortfarande är föremål för beredning inom regeringskansliet (bet. 2003/04:
LU11 s. 15). I ovannämnda promemoria föreslås en möjlighet för domstol att i särskilt konfliktfyllda mål om vårdnad, boende och umgänge kunna förordna ett särskilt biträde för barnet (Ds 2002:13 s. 88 ff).

Vänsterpartiet vill poängtera att anledningen till att tvister om vårdnad, boende och umgänge över huvud taget förs i domstol är att det finns en underliggande konflikt mellan föräldrarna. Om föräldrarna hade kunnat samarbeta i frågor kring barnet hade det inte funnits någon tvist. I promemorian anförs att enbart de mål där anmälningar till socialtjänst och polis förekommit definieras som särskilt konfliktfyllda (Ds 2002:13 s. 90). Vi menar att detta ställningstagande inte ligger i linje med principen om barnets bästa. Ambitionen måste i stället vara att alla barn som är föremål för en process om vårdnad, boende eller umgänge ska ha rätt att få sina åsikter framförda just för att slippa behandlas som objekt i den rättsliga hanteringen. Sammanfattningsvis vill vi att en utredning gällande lagstiftning som innebär att barn får rätt till ett eget juridiskt ombud som ska ta till vara barnets intresse i mål om vårdnad och boende ska tillsättas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)