Särskild momsreglering vid nyföretagande

Motion 1993/94:Sk601 av Bengt Harding Olson (fp)

av Bengt Harding Olson (fp)
Sveriges möjligheter till en god ekonomisk utveckling
bygger på en tillväxtfrämjande näringspolitik. Av stor
betydelse är att skapa gynnsamma förutsättningar för att
starta nya företag. Här handlar det kanske främst om
tillgång till rörelsekapital och därtill avpassade skatteregler.
I detta sammanhang är även mervärdesskatten under
företags uppbyggnadsskede av intresse. Enligt gällande
regler är ett företag momsskyldigt vid en årsomsättning om
mer än 30 000 kr och ska momsregistreras vid en
årsomsättning över 200 000 kr. Rätt till avdrag för
inkommande moms föreligger efter registrering av företaget
redan i de särskilda månadsvisa momsdeklarationerna men
utan registrering först i den allmänna självdeklarationen.
I vissa fall uppkommer för nystartade företag
ekonomiska problem under uppbyggnadsskedet. För icke
momsregistrerade företag undandrages onödigtvis eget
kapital genom att de berättigade momsskatteavdragen
''låses'' hos staten under lång tid. Detta kan få onödiga (och
katastrofala) följder för det nya företaget under det känsliga
uppbyggnadsskedet.
Det finns dock en möjlighet att få en tidigare
momsregistrering enligt en undantagsregel i momslagen ( 2
§ sista stycket) och därmed snabbare avdragsrätt om
särskilda skäl föreligger. Denna bestämmelse tillämpas
emellertid restriktivt och olika av landets
skattemyndigheter. Detta torde bero på att begreppet
''uppbyggnadsskede'' inte nämns i förarbetena och att
vägledande rättspraxis eller föreskrifter saknas.
En klarläggande ändring synes därför lämplig och kan
enklast ske genom en justerad lydelse av nämnda
undantagsregel förslagsvis enligt följande:
När betydande initiala investeringar görs i en nyligen
påbörjad verksamhet och denna verksamhet bedöms utgöra
näringsverksamhet, skall skattemyndigheten efter särskild
ansökan därom besluta, att den som påbörjat verksamheten
skall vara skattskyldig redan innan skattskyldighet enligt
första eller andra stycket föreligger.
En så utformad regel skulle inte heller öppna
möjligheter till missbruk från mindre nogräknade
''företagare''.
Det nu skisserade förslaget borde få positiv betydelse för
det för landet viktiga nyföretagandet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om särskild momsreglering för vissa
nystartade företag.

Stockholm den 10 januari 1994

Bengt Harding Olson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)