Särskild barnkompetens hos domare

Motion 2004/05:Ju315 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär ett krav på att de domare som skall döma i mål om vårdnad, boende och umgänge skall ha förvärvat en särskild barnkompetens.

Tolkningen av barnets bästa

Dagens lagstiftning utgår från vissa generella principer i definitionen av "barnets bästa" då föräldrar inte längre lever tillsammans. Principen om barnets bästa anses innefatta gemensam vårdnad och umgänge med båda föräldrarna. Samtidigt går det inte att bortse från att det vid tolkningen av vad som är bäst för barnet liksom vid alla andra tolkningar i den rättsliga hanteringen finns utrymme för ett visst godtycke.

Domaren ska utgå ifrån sitt sunda förnuft vid bedömningen, men mål om vårdnad, boende och umgänge innefattar ofta komplexa och svårbedömda frågor. Det är ett tungt ansvar som vilar på våra domare, vilka förmodligen ofta valt sitt yrke av intresse för juridik men därmed inte nödvändigtvis av intresse för vårdnadsmål. Vidare finns det tyvärr brister i grundutbildningen för jurister där de speciella svårigheter som uppstår i dylika mål sällan behandlas.

En särskild barnkompetens

Vänsterpartiet menar att det behövs en särskild barnkompetens för de domare som ska döma i familjerättsliga mål. Det är vår bestämda uppfattning att ett krav på särskild barnkompetens hos domare skulle leda till en mindre godtycklig tolkning av principen om barnets bästa.

Vi anser att de tolkningar av barnets bästa som domare gör dessvärre ofta strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter (art. 3, art. 9 st. 1 och st. 3, art. 12). Vår uppfattning är att det inom rättsväsendet finns en övertro på föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det finns trots allt en underliggande konflikt mellan föräldrarna som är anledningen till att fallet prövas av domstol. I mål om vårdnad, boende och umgänge utgår domstolen ifrån att en nära kontakt med båda föräldrarna till varje pris är det bästa för barnet. Således dömer man ofta till gemensam vårdnad även i de fall där det finns risk att barnet utsätts för övergrepp eller misshandel av en förälder. Vänsterpartiet har tagit del av ett flertal domar där en förälder tillerkänts vårdnaden om ett barn trots överhängande risk för att barnet ska fara illa hos den föräldern. För några år sedan infördes särskilda krav på domare som dömer i ungdomsmål. Enligt Vänsterpartiets mening är det även motiverat att de domare som dömer i familjerättsliga mål ska ha erforderlig kompetens.

Regeringen bör återkomma med förslag om lagstiftning som innebär ett krav på att de domare som ska döma i mål om vårdnad, boende och umgänge ska ha förvärvat en särskild barnkompetens.

Stockholm den 23 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)