Sanktionsmöjligheter vid försvårande av umgänge

Motion 2012/13:C283 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)
FP719

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge.

Motivering

Barn mår, i de allra flesta fall, bra av att ha ett fungerande umgänge med sina separerade föräldrar. Barnen ska inte behöva komma i kläm för att föräldrarna inte kan komma överens. Tyvärr förekommer det att en av föräldrarna försvårar för den andre att ha möjlighet att träffa sina barn. Även om det finns överenskommelse eller domslut på detta hindras de på olika sätt.

Idag finns inga sanktionsmöjligheter att ta till då en förälder försvårar eller förhindrar umgänge. Det bör vara olagligt att förvägra den andre föräldern detta om det finns ett umgängesschema. En översyn av dessa regler bör göras skyndsamt.

Stockholm den 28 september 2012

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)