Sanktionsmöjlighet mot övergivna fordon

Motion 2021/22:122 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sanktioner mot fordon som överges vid vägrenar, parkeringsplatser, diken eller skogspartier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över hela Sverige har vi idag ett utbrett problem med bilar som överges vid vägrenar, på parkeringsplatser, i diken eller i skogspartier. Det är inte något nytt problem utan något som pågått under lång tid och där vi uppenbart med nuvarande regelverk inte får bukt med problemet. I Södermanland finns ett flertal ökända ställen där trafiksäkerheten försämras kraftigt för att vissa överger sina bilar längs vägrenen, något som både blir till en trafikfara samtidigt som nedskräpningen kan skapa ett miljöproblem.

Enligt Håll Sverige Rent är det inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller förvara den så att den utgör en risk för miljö eller hälsa. Förutom att bidra till en otrygg miljö och känsla i området är den att betrakta som farligt avfall.

Att ställa en skrotbil som läcker farliga ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver och oljor. Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan förflytta en skrotbil av naturvårdsskäl. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig.

I bland annat Frankrike får bilägare böta om de överger sin bil vid vägkanten. För att få bukt med den såväl trafikfarliga som miljöfarliga risken med bilar övergivna vid ovan nämnda platser bör Sverige införa åtgärder som innebär en bot för att blockera fram­komligheten och försämra trafiksäkerheten för alla som färdas på vägarna.

Med anledning av ovanstående bör riksdagen se över möjligheten att införa böter för fordon som överges vid vägrenar, parkeringsplatser, i diken eller i skogspartier.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)