Sänkta sjuklönekostnader

Motion 1999/2000:Sf231 av Inger Strömbom m.fl. (kd, c, fp, m)

av Inger Strömbom m.fl. (kd, c, fp, m)
Sedan början av 1990-talet har arbetsgivaren ett ansvar för
att betala sjuklön till den anställde vid dennes sjukfrånvaro.
Den period då arbetsgivaren ansvarar för sjuklönen -
sjuklöneperioden - är för närvarande 14 dagar men har under
några år varit så lång som 28 dagar. Sjuklönen utgör 80
procent av anställningsförmånerna, dock inte för den första
dagen i perioden som är en karensdag.
Sjukfrånvaron bland de anställda har under 1999 ökat kraftigt efter att ha
legat på en låg nivå ända sedan den ekonomiska krisen under de första åren
under årtiondet. Regeringen har förklarat att den under hösten 1999 ska låta
utreda orsakerna till ökningen för att sedan i vårpropositionen år 2000
återkomma med förslag till åtgärder. Här bör det även noteras att den ökade
frånvaron medför ökade kostnader för företagen, inte minst för de små och
medelstora, eftersom denna medför ökade kostnader för sjuklön.
Det är därför viktigt att även vidta åtgärder för att minska företagens
sjuklönekostnader. Det kan handla om att allmänt verka för att sjukfrånvaron
vid arbetsplatserna minskar. Det kan också handla om att se över reglerna om
sjuklön. Flera skäl talar för att dessa kostnader bör minska.
Ett skäl är att underlätta anställningar. Sverige befinner sig för närvarande
i en högkonjunktur och det är väsentligt att vi tar till vara de möjligheter som
denna erbjuder. Det gäller inte minst att öppna möjligheter på arbets-
marknaden för dem som under lågkonjunkturen varit arbetslösa en kortare
eller längre tid. Ett sätt att uppnå detta är att minska företagens personal-
kostnader, till exempel kostnaderna för sjuklön.
Ett annat skäl är att allmänt stärka soliditeten i företagen. Det är under de
goda åren som företagen måste bygga upp en stark ekonomi för att kunna
klara de svåra år som alltid följer efter en uppgång. Inte minst är det viktigt
att undvika en lika kraftig nedgång i sysselsättningen som under krisåren
1990 till 1994 då antalet sysselsatta minskade med 535 000 personer, vilket
motsvarar 12 procent av sysselsättningen.
Vid en översyn av sjukfrånvaron på arbetsplatserna bör alltså även
företagens sjuklönekostnader ses över med avsikt att dessa ska minska.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att minska företagens kostnader för
sjuklön.

Stockholm den 30 september 1999
Inger Strömbom (kd)
Inga Berggren (m)
Marianne Andersson (c)
Holger Gustafsson (kd)
Kenth Skårvik (fp)
Ola Karlsson (m)
Kerstin Heinemann (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)