Sänkt skatt på diesel för svenska åkerier

Motion 2018/19:812 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att sänka dieselskatten för våra svenska åkerier till samma nivå som i övriga EU-länder eller till en ännu lägre nivå för att stärka konkurrenskraften för den svenska åkerinäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag möter många svenska åkerier konkurrens inte bara från olagliga verksamheter utan har också svårt att konkurrera med anledning av att utländska åkerier har lägre kostnader för såväl arbetskraft som bränsle. Tyvärr har den rödgröna regeringens senaste skattehöjning på bränsle och på unga anställda knappast gjort de svenska åkerierna mera konkurrenskraftiga. För att våra svenska åkerier ska kunna klara sig under sådana förutsättningar och kunna möta denna konkurrens krävs det att Sverige sänker sina dieselskatter till samma nivå som övriga EU-länder eller lägre för att stärka svensk åkerinäring. Idag är det många utländska åkerier som bedriver sin verksamhet men som till skillnad från svenska åkerier tankar sina fordon i utlandet för att undvika den dyra svenska dieseln. Detta är givetvis mycket olyckligt och gör dessutom att Sverige går miste om skattepengar från bränsle. Vi behöver alltså se över förutsättningarna för de svenska åkerierna för att dessa ska konkurrera på lika villkor som åkerier etablerade utanför Sverige. Ett viktigt första steg skulle vara att sänka dieselskatten för våra svenska åkerier för att på så sätt ge dem en mer dräglig vardag att bedriva sin verksamhet i. På längre sikt bör såklart även diesel- och bensinskatten sänkas för alla bilister.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)