Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt

Motion 2018/19:724 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka påminnelseavgiften för obetald trängselskatt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tilläggsavgift endast bör tas ut i de fall påminnelseavgift inte har betalats av fordonsägaren och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fordon vars påminnelseavgift och tilläggsavgift inte bokförts på Transportstyrelsens konto senast förfallodatum bör tas ur trafik och beläggas med körförbud till dess att betalning skett och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den bilägare som antingen missar eller glömmer att betala sin trängselavgift i Stockholm eller Göteborg måste betala en tilläggsavgift om 500 kronor oberoende av storleken på det ursprungliga beloppet som fakturan avsåg. En fordonspassage som ursprungligen skulle kostat 7kronor kan således kosta bilägaren totalt 507 kronor. Beloppet anses hos det svenska folket vara så pass anmärkningsvärt högt att polisanmälningar mot Transportstyrelsen om ocker och bedrägeri har förekommit.

Såväl Transportstyrelsen som Skatteverket har under båda de föregående mandatperioderna påpekat det olämpliga i en sådan hög tilläggsavgift.

En statlig utredning (SOU 2013:3[1]) föreslog redan 2013 att reglerna skulle förändras på sådant vis att en avgift om 100 kronor skall tas ut vid en försenad inbetalning. Om inbetalning fortfarande inte genomförs skall ytterligare en påminnelseavgift om 500 kronor påföras, och i förlängningen föreslås fordonet tas ur trafik om inbetalning fortsatt inte sker.

Finansminister Magdalena Andersson (S) svarade i april 2018[2] på en skriftlig fråga från Lars Beckman (M) att:

Medel motsvarande intäkterna från trängselskatten, inklusive intäkter från tilläggsavgifter, går till angelägna infrastruktursatsningar. Om tilläggsavgiften skulle sänkas så innebär det att andra pengar måste skjutas till inom ramen för trängselskattesystemet. Det handlar då om ökad upplåning eller om höjningar av trängselskatten.

Man kan utifrån detta konstatera att tilläggsavgifterna ses som en budgeterad inkomst för den föregående regeringen vilket är orimligt då statens verksamhet inte skall finansieras av folks misstag eller glömska.

Det är inte rimligt att påminnelseavgiften är så hög som den är i dag. Den bör istället stå i relation till det förfallna beloppet. Jag föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i enlighet med SOU 2013:3 utreda möjligheten att i första hand ta ut en lägre påminnelseavgift innan den senare högre tilläggsavgiften tas ut i händelse av att inbetalning av det förfallna beloppet inklusive påminnelseavgift inte sker och tillkännager detta för regeringen.

Michael Rubbestad (SD)


[1] https://data.riksdagen.se/fil/32CA95AD-2E16-4DBD-AE4F-56DE439895E1.

[2] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/trangselskattens-hoga-forseningsavgifter_H5121096.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)