Sänkt moms på e-böcker och e-tidskrifter

Motion 2013/14:Sk313 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en redovisning av hur man inom ramen för arbetet med EU:s nya momsdirektiv driver sänkt moms på e-böcker och e-tidskrifter gentemot EU-kommissionen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om sänkt moms på e-böcker och e-tidskrifter så snart EU:s nya momsdirektiv är på plats.

Motivering

I enlighet med EU:s momsdirektiv beskattas i Sverige böcker och tidskrifter som varor men samma produkt i elektroniskt format som en tjänst. Det innebär att e-böcker och tidskrifter beskattas med 25 procent moms medan samma produkt i pappersformat beskattas med 6 procent moms. En mycket märklig reglering kan man tycka.

Just nu genomförs i Bryssel en översyn av EU:s momsdirektiv. Den 18.5.2011 yttrade sig riksdagens kammare i ärendet till EU-kommissionen. Alla riksdagspartier ställde sig då enhälligt bakom Skatteutskottets förslag att uppmana EU-kommissionen att i framtiden skriva in i momsdirektivet att samma moms ska gälla för varan oberoende av format, oberoende om produkten är digital eller i pappersformat.

Nu återstår det för att se om vad EU-kommissionen kommer att föreslå. Men det är viktigt att regeringen agerar utifrån riksdagens enhälliga beslut och tydligt gentemot kommissionen markerar att man från Sveriges sida vill se en enhetlig låg momssats för både böcker och tidskrifter i såväl pappers- som digitalt format.

Det är också viktigt att regeringen redan nu förbereder för att så snart som möjligt efter det att EU:s momsdirektiv öppnat för en sänkt moms på e-böcker och tidskrifter införa detta i Sverige.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mats Pertoft (MP)

Tina Ehn (MP)

Agneta Börjesson (MP)

Maria Ferm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)