Sänkt mervärdesskatt för hotell- och restaurangbranschen

Motion 2010/11:Sk403 av Tomas Tobé (M)

av Tomas Tobé (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt mervärdesskatt för hotell- och restaurangbranschen.

Motivering

Alliansregeringen blev till stor del omvald för att den företrädde en arbetslinje. En arbetslinje som sätter jobben först och som vill göra det mer lönsamt att arbeta samtidigt som det blir billigare och lättare att driva företag. Alliansens politik har fokuserats på de områden där insatserna gör som mest nytta. Regeringen har till exempel sänkt arbetsgivaravgiften för de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och infört ROT- och RUT-avdrag för att göra fler svarta jobb vita.

Den svenska ekonomin och möjligheten till arbete har längre präglats av stora verkstads- och tillverkningsföretag, vilket haft en stor inverkan på hur regelverk och skattesystemet byggts upp. Dagens situation visar dock att det främst är tjänsteföretag som anställer, och de utgör hela 60 procent av Sveriges BNP. Därför behöver Sverige påbörja en anpassning av både regelverk och skattesystem för att förstärka tjänsteföretagens utveckling.

Regelverk och skatter ska som regel vara likformiga och neutrala, men det kan vara motiverat att på vissa områden utveckla särlösningar för att på kort sikt lösa ett aktuellt samhällsproblem eller för att förstärka en positiv utveckling. Tjänstesektorn är viktig för Sveriges framtid men tyvärr föreligger, på grund av höga skattekilar, problem med svarta jobb. Inom städbranschen var detta ett uppmärksammat problem, vilket också var en central anledning till varför regeringen införde avdragen för hushållsnära tjänster. Även hotell- och restaurangbranschen har i viss utsträckning problem, med att många tjänster utförs svart och inte sällan för att företagen ofta har små marginaler. Det gör det motiverat att överväga en sänkning av mervärdesskatten för hotell- och restaurangbranschen för att öka företagets marginaler samt göra svarta jobb vita.

Stockholm den 21 oktober 2010

Tomas Tobé (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)