Sänkt bokmoms

Motion 1993/94:Sk645 av Rose-Marie Frebran och Tuve Skånberg (kds)

av Rose-Marie Frebran och Tuve Skånberg (kds)
Svenska böcker betraktas vid en internationell
jämförelse som dyra. Priserna på böcker gör att många
människor upplever bokinköp som en lyx man inte kan
unna sig särskilt ofta. Genomsnittligt har 5--6 böcker köpts
per person och år.
I en tid då TV- och videoutbud alltmer tar över
böckernas roll som ''kulturbärare'' är det än mer angeläget
att göra resoluta insatser för att åstadkomma en bokens
renässans. I annat fall riskerar vi att många människor
förlorar de oersättliga kulturella värden som litteraturen
består med. Att stimulera läsandet måste från samhällets
sida ses som en synnerligen viktig insats för ett levande
kulturarv och för litteraturens fortsatta utveckling.
Det har länge funnits ett starkt principiellt motstånd mot
differentierad moms i vårt land. Detta motstånd är numera
brutet och differentierad moms införd. När detta nu skett
bör Sverige sänka bokmomsen av kulturpolitiska skäl.
Den europeiska integrationen motiverar också lägre
moms på böcker i Sverige. Omsorgen om det nationella
språket blir allt viktigare. Boken har en särställning när det
gäller att förmedla och värna om språket. Sverige är ett litet
land och har därför små bokupplagor. De kulturpolitiska
skälen för låg bokmoms borde därför väga ännu tyngre i
vårt land än i många större länder i Europa av vilka flera
har 0-moms eller mycket låga momsnivåer på böcker.
Även utbildningspolitiska skäl talar för lägre bokmoms.
Boken har mycket stor betydelse inom all
utbildningsverksamhet. Förbättrade möjligheter för elever
att köpa böcker är därför angeläget.
Momsfrågorna har varit föremål för utredning på
regeringens initiativ. En sänkning av bokmomsen till 12
procent kommer enligt uppskattningar att innebära en
nettokostnad för staten på 200--300 miljoner kronor och bör
finansieras inom momssystemets ram. Det finns områden
som idag är momsbefriade, vilka ur likformighetssynpunkt
skulle kunna beläggas med 12 procents moms. Regeringen
bör återkomma till riksdagen med förslag om detta mot
bakgrund av momsutredningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en lägre nivå på bokmomsen och
finansiering av detta enligt vad i motionen anförts.

Stockholm den 25 januari 1994

Rose-Marie Frebran (kds)

Tuve Skånberg (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)