Sänkt ålder för alkoholinköp

Motion 1988/89:So279 av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård

av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89: So279

av Sten Andersson i Malmö och Birger Hagård
(båda m)

Sänkt ålder för alkoholinköp

För många medborgare i vårt land framstår alkoholproblemet som ett av
de största. Organisationer och enskilda kritiserar kraftigt både bruk och
missbruk av alkohol. Samma källor hävdar med bestämdhet att samhällets
kostnader för just alkoholförbrukningen är oerhört höga.

Självfallet finns det ingen anledning hävda att vi inte har några alkoholproblem.
Däremot kan det konstateras att Sveriges alkoholkonsumtion
per invånare vid jämförelse med andra länder inte av den orsaken skulle
vara direkt allvarlig. I de flesta andra västliga länder konsumeras betydligt
mer alkohol per invånare än vad som är fallet i vårt land. Med tanke på
den alkoholdebatt som bedrivs i Sverige kan det ibland finnas skäl att
ställa följande fråga: Hur kan ekonomisk, social, industriell och kulturell
verksamhet över huvud taget bedrivas i länder som Storbritannien, Danmark,
Frankrike, Västtyskland, USA m.fl.? I dessa länder konsumeras
betydligt mer alkohol per invånare än vad som är fallet i Sverige. Skulle
man ta allt på allvar som förs fram som argument av organisationer och
enskilda skulle vårt land över huvud taget inte på något område fungera
om vi uppnådde samma alkoholkonsumtion som i de tidigare uppräknade
länderna. Ändå verkar det som om dessa länder i stort sett fungerar ganska
bra och det saknas enligt vår uppfattning all anledning för oss i Sverige att
slå oss för bröstet och tala om för andra hur duktiga vi är.

Med tanke på de problem vi trots allt har i Sverige kring alkoholkonsumtionen
kan det vara skäl att fråga om inte våra metoder att angripa
problemen är felaktiga. Är vi verkligen på rätt väg vad det gäller att möta
alkoholproblematiken? Löser man människors eventuella alkoholproblem
genom att skapa en ”snårskog” av lagar och regler? Är det inte en risk att
just alla våra bestämmelser kring alkoholkonsumtionen kan vara en orsak
till våra problem. Är det inte så att ett resultat av det samhälle vi i dag har
just är en felaktig alkoholkonsumtion? Även om det saknas skäl att återgå
till gamla tiders sociala samhälle fanns där ändå en omtanke om släktingar,
vänner och grannar som i dag tyvärr alltför ofta lyser med sin frånvaro.
Förr kände man sina grannar. Nu sitter många människor isolerade ute i
städernas höghusområden där man, trots många års bosättning, inte har
någon som helst kontakt med sina grannar. Många medborgare drivs efter
t. ex. skilsmässa med därtill hörande stora underhållsplikter i alltför många
fall in i en överdriven alkoholkonsumtion.

Det finns alltså skäl ändra vår alkoholpolitik. Att skapa nya regler och
nya lagar kan inte vara rätt väg och som belägg för detta kan man peka på
de problem vi har kring alkoholkonsumtionen trots all vår lagstiftning. Det
borde i stället vara dags att fråga sig varför vissa människor dricker alkohol
i övermått. Vi menar att man inte kan utesluta påståendet att vi har många
alkoholproblem just tack vare våra många inskränkningar vad gäller människors
alkoholkonsumtion.

En direkt diskriminerande, men knappast effektfull bestämmelse, är den
som förbjuder medborgare under 20 år att köpa alkohol i systembutikerna!
När man fyllt 18 år har man rättighet att rösta till riksdags-, landstings- och
kommunval. Man är också valbar till dessa församlingar. En 18-åring kan
alltså bli ledamot av Sveriges riksdag. Det är denna församling som utformar
vårt lands alkoholpolitik. En 18-åring kan bli invald i en socialnämnd
i sin kommun och där besluta om t. ex. huruvida en restaurangägare
skall erhålla utskänkningstillstånd av alkoholdrycker eller ej. Dock får
han eller hon inte handla alkoholdrycker i våra systembutiker!

18-åringar får gifta sig, skaffa barn och därmed ta ansvar för dessas
uppfostran. 18-åringar får också ta körkort för bil efter ett prov som den
stora majoriteten ganska lätt klarar. De ovan uppräknade exemplen är
bara några rättigheter som en 18-åring i vårt land erhåller.

För oss och säkert många andra är det inkonsekvent att ge 18-åringar
dessa rättigheter samtidigt som samhället på samma gång omyndigförklarar
dem genom att de inte kan göra inköp av alkohol i systembolagets
butiker förrän de fyllt 20 år.

Hemställan

Med stöd av det anförda hemställer vi

att riksdagen beslutar anpassa minimiåldern för inköp på systembolaget
till myndighetsåldern.

Stockholm den 24 januari 1989

Sten Andersson (m) Birger Hagård (m)

i Malmö

Mot. 1988/89
So279

19

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)