Sänk tjänstemomsen

Motion 2010/11:Sk209 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av dagens momssatser för att kunna sänka tjänstemomsen, inledningsvis frisör- och restaurangmomsen.

Motivering

Sverige ska arbeta sig ur krisen. Det är viktigt att ekonomin då stimulerar åtgärder som främjar jobb, minskar svartekonomin och ger en rättvis konkurrens. EU:s regelverk har inte tillåtit att medlemsländer som så önskar sänker restaurangmomsen från dagens 25 procent. Trots detta har 11 av 27 länder genom olika undantag ändå en reducerad restaurangmoms.

Nu ska det dock bli möjligt för varje EU-land att självt avgöra vilken momssats som ska tillämpas för restaurangtjänster. Sverige har idag – tillsammans med Danmark – EU:s högsta skatt på mat som man köper på restaurang. Mat som jag köper på Ica skattas som livsmedel med 12 procent men maten som jag köper på intilliggande restaurang skattas med 25 procent.

Sverige har alla möjligheter att utveckla sin turism, och de satsningar som gjorts är bra. Turismen omsätter årligen 236 miljarder kronor och betyder mycket för jobben. Genom den satsning som nu också görs på mat-turismen och Sverige som Europas nya Matland finns stora möjligheter för nya entreprenörer att växa. Här finns en tydlig marknad för nya jobb. För att inte motverka utan istället främja denna satsning är det angeläget att sänka skatten på restaurangmat till samma nivå som livsmedelsskatten. En sådan sänkning har av Handelns Utredningsinstitut tidigare uppskattats öka efterfrågan med minst 10 000 nya jobb som följd. En sänkt restaurangmoms är en kraftfull satsning på arbetslinjen men också på nya företag inom tjänstesektorn.

Halverad restaurangmoms skulle tillsammans med en motsvarande sänkning av frisörmomsen bli ett första steg på vägen mot en sänkt skatt på tjänstesektorn. Tjänstesektorns tillväxt är ett led i utveckling av ett klimatsmartare samhälle. En sänkt skatt på tjänster ökar efterfrågan och därmed tillväxten av nya företag och nya jobb.

Stockholm den 18 oktober 2010

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)