Sanering av mark för för att möjliggöra tillväxt

Motion 2021/22:1785 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de regelverk som i dag finns för ekonomisk kompensation i samband med kommunal marksanering bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En strukturomvandling pågår inom näringslivet i många kommuner där tung industri tidigare varit huvudnäring. Efterfrågan av attraktiv mark både för etableringar och för att bygga bostäder i havsnära lägen har ökat kraftigt de senaste åren, vilket bl.a. Söderhamns kommun vittnar om.

Tidigare miljöförstörande industrier som lagts ned har på många ställen lämnat förorenad mark efter sig. Depåer av kisaska, som är en restprodukt från pappersmassa-tillverkning, finns i stora mängder längs med exempelvis Söderhamnsfjärden. Denna typ av mark har nu kommunerna behov av att kunna erbjuda för att tillgodose den typ av byggande som efterfrågas.

Idag finns statliga bidrag att söka för sanering av förorenade områden för bostads-byggande från Naturvårdsverket. Trots bidrag innebär det fortfarande omfattande kostnader för kommunerna.

Utifrån de ekonomiska lägen och demografiska analyser som många kommuner står inför riskerar dessa saneringsåtgärder att få stryka på foten, vilket är otillfredsställande. Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att man bör se över de regelverk som idag finns för ekonomisk kompensation i samband med sanering för bostadsbyggande för att underlätta för kommuner att exploatera efterfrågad och eftertraktad mark, exempelvis genom att överväga utökat statligt stöd.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)