Samordning av infrastrukturen i Skaraborg

Motion 2022/23:1307 av Ida Ekeroth Clausson (S)

av Ida Ekeroth Clausson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturen i Västsverige bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Just nu pågår en global klimatkapplöpning där företag tävlar om att ta fram nya tekniker och produkter som ersätter det fossila. Det är av största vikt att vi ser till att de nya jobben som klimatomställningen skapar hamnar i Sverige. Det är länderna som tar på sig ledartröjan som kommer att se högst tillväxt och flest jobb, inte de som fortsätter att vara beroende av fossila bränslen.

I augusti i år meddelade AB Volvo att företaget har för avsikt att etablera en storskalig batterifabrik i Mariestad. Vid jämförbara etableringar påverkar satsningar av denna storlek en hel region. Det kommer handla om flera tusen anställda i fabriken och där utöver ytterligare två till tre arbetstillfällen runt om i Skaraborg per arbetstillfälle i fabriken. För att göra etableringen möjlig och framgångsrik behövs gemensamma resurser, från både lokala, regionala men framförallt nationella aktörer.

När en etablering av den här storleken hamnar i en kommun med knappt 25 000 invånare innebär det en enorm möjlighet. Dock innebär också etableringen en rad utmaningar kring kompetensförsörjning, infrastruktur, energitillförsel och tillgång till bostäder. Samtidigt behöver politiken se till att det finns bra förskolor och skolor, att personalen också räcker till äldreomsorgen och att välfärden växer i takt med antalet invånare och arbetstillfällen. Det är gemensamma utmaningar för alla kommuner som står inför stora industrietableringar, och därför behövs en statlig samordning och ett statligt stöd.

Det behövs idag statligt stöd, samordning för de företag och de kommuner som redan idag driver den gröna omställningen genom industriell förnyelse och det behövs nya utbildningsplatser för att klara kompetensförsörjningen både inom industrin och inom välfärden i de växande kommunerna.

Vi vet sedan tidigare att Skaraborg och övriga Västsverige har en stark exportindustri och många kunskapsintensiva internationella företag. Det för med sig många resor, i allt från pendlande till besök i andra länder. Därför är en utvecklad infrastruktur en central förutsättning för områdets framtida utveckling. När invånarna dessutom blir fler och arbetsmarknadsregionen växer behövs det transporter som det går att lita på, både för person- och godstrafik.

Ett ökat statligt ansvarstagande för järnvägsunderhållet är en viktig del i att både säkra att skattepengar används rätt, men också för att nå ökad kapacitet i järnvägssystemet och ökad punktlighet. För Skaraborgs del handlar det om Kinnekullebanan och Västra Stambanan, två banor som båda är i stort behov av modernisering, utbyggnad och underhåll för att kunna möta framtidens behov och företagsetableringar. Genom att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar på vår infrastruktur minskas utsläppen och då hamnar framtidens jobb i Sverige.

I den nationella transportplanen finns åtgärder och viktiga steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut vilket är bra men fortfarande finns det sträckor regeringen bör åtgärda, däribland Kinnekullebanan och ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.

Västra stambanan är järnvägslänken mellan huvudstaden och Göteborg. Den är viktig för de tusentals pendlare som varje dag transporterar sig på stambanan och en förutsättning för att avlasta godstrafiken från vägarna.

Stora innovativa företagsetableringar som bidrar till den gröna omställningen innebär enorma möjligheter för en mindre kommun och en delregion som Skaraborg. Dock innebär också etableringen krav på det offentliga. Krav som kan ses som väldigt stora för en mindre kommun att klara av på egen hand. Här behövs det en nationell vilja till samordning, en ambitiös nationell klimat- och miljöpolitik samt nationella investeringar och satsningar för att möta behoven på både kompetensförsörjning och infrastruktur.

 

 

Ida Ekeroth Clausson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)