Samordning av godsterminaler

Motion 1992/93:T607 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

av Karl-Erik Persson m.fl. (v)
Vi lever i ett samhälle som blir alltmer beroende av
transporter av olika slag. Om vi vill att hela Sverige skall
leva och utvecklas måste dessa transporter ske på ett så
effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt. Också av
regionalpolitiska skäl måste vi föra en aktiv transportpolitik
på alla områden.
För att förbilliga och effektivisera transporterna måste
man se över terminalhanteringen av gods. Sverige är ett
land som är beroende av såväl export som import. Varje år
hanteras tiotusentals ton gods runt om i landet. Vare sig
godset kommer på lastbil, tåg eller båt så lagras eller
omlastas det vid olika terminaler till eventuellt andra
transportslag.
Samordningsvinster skulle göras om man i de svenska
hamnarna organiserade om så att terminaler för gods kunde
nås både från fartyg, järnväg och lastbil.
Så är det inte i dag, man tvingas lasta om och i värsta fall
transportera gods flera mil för att nå ett annat
transportmedel. Detta är kostnadskrävande och dessutom
dåligt ur miljösynpunkt.
En samordning av terminaler skulle ge
samordningsvinster och under utbyggnadstiden skapa fler
arbetstillfällen och gynna svensk sjöfart och järnväg.
Ser man till det ökande transportbehovet både i ett
svenskt perspektiv och ett Europaperspektiv så kan man
inte som nu enbart satsa på lastbilstransporter, detta
kommer varken vägnät eller miljö att klara av. Detta
diskuteras sedan lång tid i Europa.
Därför kommer med all sannolikhet sjöfarten såväl till
havs som på kanaler och större insjöar och spårbunden
kombitrafik att få ökad betydelse.
Med de ovan föreslagna åtgärderna skulle vi här i
Sverige vara väl framme för att möta det framtida
effektiviseringskravet och stärka den svenska
konkurrenskraften på transportpolitikens område.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behoven av samordning av
godsterminaler.

Stockholm den 20 januari 1993

Karl-Erik Persson (v)

Jan Jennehag (v)

Bengt Hurtig (v)

Rolf L Nilson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)