med anledning av prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Motion 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V)

av Jan Lindholm m.fl. (MP, V)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2013/14:128.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till regelverk om gränsvärden som är anpassat till det nya kunskapsläget om buller som ett folkhälsoproblem.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen en förenkling av reglerna för buller, vilket är lovvärt. I dag regleras dessa frågor såväl i miljöbalken som i plan- och bygglagen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att det är en bra ambition att samla bullerfrågorna så att det blir tydligt vilka regler som gäller och att planering för bostadsbyggande underlättas, men det är viktigt att göra det på ett sådant sätt att folkhälsan inte påverkas negativt. Förutsättningarna för en förenklad hantering och ett tydligare regelverk borde vara goda med en sådan ambition.

Många remissinstanser har dock pekat på att det i förslaget finns stort utrymme för tolkningstvister. Det menar vi är olyckligt. Därför bör regeringen återkomma med förslag som också innebär gränsvärden och är anpassade till det nya kunskapsläget som buller om ett folkhälsoproblem.

Buller och hälsa

I en tid när ny forskning visar på ökad kunskap om samband mellan buller och hälsoproblem så väljer regeringen att lägga förslag på förändrade regler för buller som i praktiken innebär en sänkt ambitionsnivå när det gäller att minska bullerproblemen. Det finner Miljöpartiet och Vänsterpartiet märkligt. Buller är nu klart utpekat som ett stort folkhälsoproblem, och det rimliga vore att regeringen därför omarbetar förslaget med utgångspunkt från den nya kunskap som framkommit. Folkhälsoproblematiken har inte i tillräcklig grad beaktats i regeringens beredning av utredningsförslagen. Mot bakgrund av det här anförda föreslår Miljöpartiet och Vänsterpartiet att riksdagen avslår propositionen i sin nuvarande utformning.

Miljöhälsorapporten 2013 från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet visar att omgivningsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige och att trenden är en ökning i andelen utsatta personer. Nyare lägenheter byggs i allt större utsträckning i bullerutsatta lägen. Omkring två miljoner människor i Sverige beräknas vara utsatta för trafikbuller som överskrider riktvärdet. Miljöhälsorapporten skriver vidare att ungefär 28 procent av barn i flerfamiljshus bor i lägenheter som har något fönster mot en starkt trafikerad gata, järnväg eller industri.

De senaste tio åren har forskningsläget blivit allt tydligare. Fler än två miljoner svenskar utsätts dagligen för vägtrafikbuller i sin boendemiljö och 25 procent upplever att de störs av buller på jobbet. Bullret gör oss inte bara stressade och irriterade, det ökar också risken för hjärt-kärlsjukdom. Göran Pershagen, professor vid IMM, forskar bl.a. om kopplingen mellan buller och hjärt-kärlsjukdom. Han har undersökt sambandet mellan flygbuller och risken att drabbas av högt blodtryck, och resultaten var tydliga. Ju mer flygbuller man utsätts för, desto större är risken för högt blodtryck.

Regeringen konstaterar att plan- och bygglagen står för exploateringsintresset och att miljöbalken syftar till att skydda människors hälsa och miljö. Mot bakgrund av det ovanstående menar vi att skyddsintresset bör vara överordnat. Människor ska inte behöva må dåligt t.ex. på grund av en dåligt planerad trafikmiljö. Vi står inför en situation där biltrafiken såväl som flygtrafiken i och kring städerna måste minska. Att i det läget anpassa sig till dagens bullersituation i stället för att tvinga fram bullerreduceringar är en bakvänd ordning.

Oklar ambitionsnivå

Regeringen föreslår att föreskrifter om bullernivåer ska utformas som riktvärden. Vi menar i likhet med många remissinstanser att detta innebär ett stort problem. Riktvärden innebär till skillnad från gränsvärden att de inte behöver uppnås. Vår uppfattning är att denna lagändring, som startar med en vällovlig ansatts som vi delar, därmed slutar i en tydlig försämring vad gäller bullerfrågan. Resultatet blir i praktiken att skyddet mot ohälsosamt buller försvagas.

Att nu i lagtext slå fast att med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig förutsätter att det finns tydliga regler för gränsvärden.

Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet och Vänsterpartiet att riksdagen avvisar regeringens förslag i denna del vad gäller riktvärden och i stället uppdrar åt regeringen att återkomma med ett regelverk om gränsvärden anpassat till det nya kunskapsläget om buller som ett folkhälsoproblem.

Stockholm den 9 april 2014

Jan Lindholm (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Agneta Börjesson (MP)

Amineh Kakabaveh (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-09 Bordläggning: 2014-04-15 Hänvisning: 2014-04-16
Yrkanden (2)