Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Samlokalisera Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2021/22:95 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan kan samlokaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden är några av de viktigaste och mest välbesökta myndigheterna av privatpersoner i Sverige. Uppdragsfördelningen mellan myndigheterna är skild men baseras ofta på uppgifter hämtade från varandra, där Skatteverket står för skatteindrivning, Kronofogden för skuldindrivning och Försäk­ringskassan för socialförsäkringen. Detta leder till att man i ärenden som exempelvis långvarig sjukskrivning eller skuldsanering kommer i kontakt med flera av ovan nämnda myndigheter.

Eftersom myndigheterna idag inte följer några riktlinjer kring samlokalisering av regionala huvudkontor så kan det leda till att individer med ärenden hos flera myndig­heter tvingas färdas kilometerlånga avstånd för att komplettera sitt ärende med uppgif­ter. Detta blir påtagligt för äldre pensionärer då de kan ha fysiska svårigheter såväl som ekonomiska hinder för att ta sig fram samt för personer i behov av assistanshjälp.

För att göra omfattande ärenden mera tidseffektiva och fysiskt tillgängliga så bör myndigheternas regionala huvudkontor samlokaliseras. Förutom tillgängligheten för individer skulle även myndigheterna gynnas av att sättas i ett tätt sammanbundet kluster. Detta då korta fysiska avstånd skulle bidra till en ökad interaktion mellan diverse myndighetsanställda samt möjliggöra en snabbare och enklare kommunikation och därmed på sikt leda till en produktivitetshöjning.

Med ovan nämna motivering så bör regeringen snarast tillsätta en utredning med riktlinjer kring samlokalisering och lämpliga avstånd för ovan nämnda myndigheter.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)