Samlat kunskapscenter för arbetslivsforskningen

Motion 2010/11:A286 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad inriktning för att utveckla forskningen inom arbetslivet.

Motivering

Vi socialdemokrater är starkt kritiska till regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorade. Regeringen har inte tagit några initiativ till att säkerställa att kunskap och resurser bevaras. För Göteborg och Västsverige har Arbetsmiljöinstitutet haft en stor betydelse för arbetslivsforskningen och utvecklingen av arbetslivet i regionen. Genom ett samarbete med universitet medverkade institutet redan vid sin tillkomst på ett avgörande sätt till att Göteborgs universitet beslöt att inrätta ett centrum för arbetsvetenskap vid universitetet. Avtalet skapade möjligheter för forskarutbildning som universitetet tidigare saknade och ledde också omedelbart till att centrumet kunde omvandlas till en institution med doktorander i arbetsvetenskap.

Avvecklingen av Arbetslivsinstitutet har gjort att överföringen av forskningsresultat avstannat och det är färre unga lovande forskare som vågar satsa på arbetslivsforskning. Det saknas också en kunskapsöversikt över intressanta resultat.

Den sittande regeringen vill att människor ska arbeta till varje pris. Men den är inte beredd att investera i att utveckla en modern arbetsmiljö och i forskning som behövs för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.

Stockholm den 22 oktober 2010

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)