Samförvaltning norra Bohuslän som gott exempel

Motion 2011/12:MJ417 av Åsa Torstensson (C)

av Åsa Torstensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Samförvaltning Norra Bohuslän nationell status när det gäller metodutveckling i fråga om lokalt beslutsfattande och lokalt förankrad samverkan och samförvaltning till gagn för yrkesfiske och naturvärden i Sverige.

Motivering

Koster–Väderöfjorden ligger inom Sveriges artrikaste havsområde. Sedan 2009 finns här även Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets nationalpark, med mer än 200 djurarter och alger som inte finns någon annanstans i landet. Ett område med så stora naturvärden kräver en omsorgsfull förvaltning och idag samförvaltas fisket i området av lokala yrkesfiskare, forskare, länsstyrelsen, Havsmyndigheten och förtroendevalda från Tanums och Strömstads kommuner. Inom nationalparken pågår – vilket har varit omdiskuterat, – trålfiske, burfiske och hummerfiske enligt en överenskommelse år 2000. Koster–Väderöfjordsöverenskommelsen kom till stånd mellan fiskare och forskare, aktuella myndigheter och yrkesfiskets organisationer efter många års diskussioner fyllda med misstro och konflikter om bl.a. marina reservat, om fiskets och kustfiskets nuvarande roll och påverkan på den marina miljön och om fiskets och framtida möjliga utveckling. Koster–Väderöfjordsöverens-kommelsen kom till stånd tack vare att det över tid utvecklades, med stor delaktighet av Strömstad och Tanums kommuner, en gemensam syn på hur lokalt beslutsfattande, medansvar, öppenhet och dialog mellan parter som har intressen i det marina området borde utformas. Tack vare denna metodutveckling och beslutsmodell som alla känner sig delaktiga i finns nu både en hållbar överenskommelse om hur reglering av räkfisket parallellt med skyddandet av unika naturvärden i Kosterfjorden skall genomföras och en modell för hur en lokal samförvaltning kan utformas. Det är fråga om metodutveckling av lokal demokrati till gagn för ett hållbart kustfiske med stor hänsyn till djur och växtliv. Denna metod med stark lokal förankring bör ges ökad spridning runt om i Sverige, och därför bör Samförvaltning Norra Bohuslän ges ett nationellt erkännande och status som förebild att efterlikna. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2011

Åsa Torstensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)