Sälj Telia

Motion 2018/19:1117 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör sälja statens andelar i Telia, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Svenska staten är genom sitt ägande av Telia en stor aktör på telekommarknaden. Telia har idag utvecklats till ett globalt bolag aktivt i flertalet länder, med stor verksamhet även utanför Sverige.

Telekommarknaden är för det första idag en konkurrensutsatt marknad där statlig inblandning inte är motiverad för att motverka monopolsituationer.

Telekommarknaden är därutöver en kraftigt reglerad marknad, där staten fyller en viktig funktion som kontrollorgan och lagstiftare. Att staten då samtidigt agerar aktör och har ägarintressen på marknaden är i grund och botten inte rimligt.

Med anledning av ovan bör regeringen sälja statens andelar i Telia.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)