Sälj SBAB

Motion 2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sälja SBAB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

SBAB agerar som en privataktör på bolånemarknaden, men med staten som ägare. Staten bör överlag vara försiktig med att agera aktör på en privat marknad där statlig närvaro av särskilda skäl inte kan anses vara nödvändig. Bolånemarknaden har förvisso många brister men är utan tvekan en fungerande marknad där statlig inblandning är svår att motivera.

Det huvudsakliga problemet med ett statligt ägt SBAB är dock inte agerandet på en privat marknad utan det faktum att bolåne- och utlåningsmarknaderna är marknader som är kraftigt övervakade och kontrollerade av staten. Kreditmarknaden fyller en viktig funktion som finansiell infrastruktur, varför statlig kontroll och insyn i marknaden är viktig. Problemet blir då att staten agerar aktör och kontrollant på samma marknad.

Med anledning av detta bör regeringen se över möjligheten att sälja SBAB.

Erik Bengtzboe (M)

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)