Sälar

Motion 2018/19:619 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftning och regelverk för avskjutning av säl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sälbeståndet har de senaste decennierna ökat oreglerat efter Norrlandskusten med stora och svåra konsekvenser för såväl yrkesfiske som fritidsfiske. Som exempel så pågår just nu fiske efter siklöjan i Bottenviken. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har konstaterat att sälen äter ca 8000 ton siklöja; yrkes- och fritidsfisket drar upp ca 800 ton. Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att yrkesfisket skall dra ner fångsten med 80 procent, men efter påtryckningar har kravet mildrats något.

Detta har också gett svåra konsekvenser för följdnäringar som exempelvis salterier som hanterar inläggning och försäljning av surströmming och andra produkter. Surströmmingen som förutom att vara en näringsprodukt för avsalu också är en del av Norrlands kulturarv är hotad på riktigt och från två håll. Av skarv och av det som denna motion berör, sälen. Något måste göras och jag menar att lagstiftning och regelverk för avskjutning av säl behöver ses över i syfte att bättre reglera sälstammen.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-21 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)