Säkra kommunikationer i en grön framtid

Motion 2009/10:T433 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att prioritera dubbelspår och trippelspår vid trångsektorer.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investeringar i vägar kombineras med investeringar för fordon som drivs med förnybara drivmedel.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillgängligheten till förnybara drivmedel säkras.

Motivering

Mer gods behöver gå på järnväg, fler behöver kunna välja kollektivtrafik, vägar behöver trafikeras av fordon drivna av förnybara drivmedel. Örebro län är ett logistiklän och spelar som sådant en stor roll för näringsliv och invånare i hela landet. Med Hallsberg som järnvägscentrum av riksbetydelse och vägar som svarar för en stor del av transportflödena i landet behöver Sverige ett logistikinriktat Örebro län, för säkra kommunikationer också i en grön framtid.

Rangerbangården med Hallsbergs kombiterminal är idag en så kallad torrhamn till Göteborg. En större andel av gods- och persontransporter måste gå på järnväg om vi ska kunna skapa en hållbar framtid. Det kräver såväl snabba som uthålliga satsningar på järnväg. För att fullt ut kunna utnyttja den potential som de senaste årens investeringar i Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal gett, är en utbyggnad av dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön angelägen. Men järnvägen löser inte ensamt alla transportbehov. Vägtrafiken kommer även framgent ha en stor andel av transportarbetet. Viktiga vägar i detta framtida trafiknät är E20 och E18, som båda är i stort behov av ytterligare och fortsatta investeringar. Den framtida vägtrafiken behöver vara långsiktigt hållbar, med avseende på såväl hälsa och säkerhet som miljö.

Fler resande måste kunna välja kollektiva lösningar. I detta är arbetet med Citybanan oerhört viktigt. Men framförallt handlar det om att se till att redan befintlig järnväg nyttjas bättre och effektivare. Dubbelspår och trippelspår vid väl valda trångsektorer, där kapacitetstaket är nära eller nått, måste prioriteras framför att mata in mängder av nya pengar i helt nya sträckningar. Det är effektivare och billigare investeringar för snabbare transporter för både gods och människor och som i överskådlig framtid kan korta res- och transporttider.

Vi kan inte ta oss an framtiden utan att tillse att fordonen som trafikerar våra vägar drivs med förnybara drivmedel. De senaste årens utveckling av motorer och fordon som helt eller delvis använder förnybara drivmedel är positiv, men går ännu för långsamt. En avgörande förutsättning är att tillgång på förnybara drivmedel säkras. Producenter av dessa måste på olika sätt stödjas och tillgänglighet i form av tankställen måste finnas i hela landet.

Stockholm den 2 oktober 2009

Eva-Lena Jansson (s)

Ameer Sachet (s)

Lennart Axelsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)