Säkra elförsörjningen till Gotland

Motion 2021/22:819 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra elförsörjningen till Gotland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elavbrotten fortsätter att drabba Gotland och problemen som skakar om såväl näringsliv som boende har varit återkommande de senaste åren. För tung industri är bristen på robusthet oroväckande och avbrott riskerar kostnader i miljonklassen. Att inte våga lita på Svenska kraftnäts förmåga att skapa förutsättningar för en hållbar elförsörjning hotar öns attraktivitet för såväl boende som företag. Risken att etableringar och utveckling av befintlig verksamhet som skapar jobb inte blir av är överhängande. Statligt ägda Svenska kraftnät har utrett frågan om en extra ledning till Gotland för att säkra elförsörjningen och göra ön mindre sårbar.

Idag tvingas elnätsföretag betala kraftfulla böter och ersättningar vid avbrott, pengar som istället borde användas för att säkra försörjningen istället för att betala böter när densamma inte fungerat.

Elnätet delas in i tre olika delar, stamnät, regionnät och lokalnät. Lagstiftningen anger inte med vilken teknik elnätet ska byggas. Efter stormen Gudrun, som gjorde 415000 hushåll strömlösa första dygnet och 100000 hushåll strömlösa i upp till fyra dygn, antogs ett lagpaket som reglerade funktionskraven. Med flera elledningar som matar samhällen med industrier blir det mindre sårbart och därmed säkrare för såväl boende som företag, vilka i större utsträckning vågar fortsätta investera och bygga Sverige starkt.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)