Rusta upp vägnätet i Norrbotten

Motion 2009/10:T505 av Stefan Tornberg och Krister Hammarbergh (c, m)

av Stefan Tornberg och Krister Hammarbergh (c, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av snabba åtgärder för att rusta upp och höja trafiksäkerheten på vägnätet i Norrbottens län.

Motivering

Norrbotten är en av de regioner i Sverige som under de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. Den ekonomiska tillväxten har varit stark med bl.a. miljardinvesteringar i basindustrin och handeln. De exportintäkter som genereras av det norrbottniska näringslivet har en mycket stor betydelse för det svenska folkhushållet. Utvecklingen i norra Sverige är inte viktig enbart för Sverige utan även för en hållbar ekonomisk utveckling i Europa. Därför måste förutsättningar ges för en fortsatt positiv samhällsutveckling i Norrbotten.

Effektiva transporter är avgörande för att företag och industrier i Norrbotten ska få en fortsatt positiv utveckling. Den nu sittande regeringen har kraftigt ökat anslagen till infrastruktursatsningar på såväl kort som lång sikt: en infrastrukturpolitik för transportsystem som underlättar vardagen för människor och företag och som levererar både gods och människor i tid och på det sättet skapar bra förutsättningar för ökad tillväxt, regional utveckling och välfärd.

Trots att det aldrig tidigare satsats så stora resurser på infrastruktur så finns det p.g.a. tidigare underfinansiering stora brister som måste åtgärdas. Ett akut behov finns av omfattande upprustning av vägnätet i Norrbotten. Vi vill bl.a. peka på en fortsatt satsning på ökad bärighet och tjälsäkring på det mer lågtrafikerade vägnätet som har en avgörande betydelse för skogsindustrin, men även på underhåll och trafiksäkerhetsåtgärder på E45, E10, E4 och de större riksvägarna, vilket har stor betydelse för att utveckla näringslivet och bredda arbetsmarknaden.

Stockholm den 29 september 2009

Stefan Tornberg (c)

Krister Hammarbergh (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)